Spoštovani starši in učenci!

V sredo, 3. 6. 2020, se v šolo vračate še učenci 6.‒8. razreda. Za čas prehoda iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli oz. v oddelkih smo v obliki protokola pripravili pravila in navodila za varno vključitev nazaj v šolo, za katera vas naprošamo, da jih dosledno upoštevate.

Obveščamo vas, da imajo vsi učenci 6.-9. razreda v sredo, 3. 6. 2020, PREDURO RAZREDNO URO. Za šolski prevoz je poskrbljeno, od srede naprej vozi šolski avtobus tudi k preduram zaradi izvajanja razširjenega programa (dodatni/dopolnilni pouk, izbirni predmeti). Urnik pouka je od srede naprej enak urniku pred razglasitvijo epidemije koronavirusa.

Protokol za učence od 1. do 9. razreda ob postopnem prehodu iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje v šoli

 • Prihod vseh učencev v šolo je najpozneje ob 8.10. Pred to uro učenci naj ne hodijo v šolo, razen v primeru predure (predčasno zbiranje in zadrževanje na šolskem dvorišču ni dovoljeno).
 • Predure se začnejo izvajati od srede, 3. 6. 2020 naprej.
 • Dovoz in razvoz za učence vozače iz Hotize je po ustaljene voznem redu (dva dovoza, trije razvozi).
 • Na dvorišču učenci upoštevajo varnostno razdaljo 1,5 do 2 metra.
 • V šolo vstopajo učenci po razredih – prvi učenci 9. razreda, nato po razredih navzdol do 1. razreda (ob 8.10). Razred vstopi skupaj v garderobo, ko jo zapusti, šele nato vstopi naslednji razred. Učenci RS vstopijo v garderobe ob spremstvu učiteljic razredničark. Upoštevajo se navodila dežurnega učitelja. Učenci predmetne stopnje si ob vhodu razkužijo roke.
 • Otroci od 12. leta naprej nosijo zaščitno obrazno masko, torej učenci od 7. razreda naprej prejmejo obrazne maske ob vstopu v šolo. Uporaba maske je obvezna na hodnikih in v skupnih prostorih, v razredu maske ne nosijo.
 • O spremembah urnika zaradi nadomeščanja bodo učenci obveščeni s strani razrednika.
 • Pouk za učence 6.-9. razreda poteka v matičnih oz. določenih učilnicah (seznam je na oglasni deski), v razredih se izmenjujejo učitelji predmetnih področij (izjema je pouk LUM, GUM, TIT, ki poteka v teh učilnicah).
 • Učenci s seboj prinesejo šolske potrebščine, vodo v bidonu, dodatna oblačila, športno opremo.
 • Po priporočilu NIJZ naj učenci v šolo prihajajo peš, z individualnim prevozom (brez združevanja otrok iz neskupnega gospodinjstva), pri uporabi javnega šolskega prevoza pa upoštevajo navodila in varnostne ukrepe izvajalca javnega prevoza – prevoznika.
 • Vsi učenci, tako razredna kot predmetna stopnja, bodo malico opravljali v razredih (matična oz. določena učilnica). Po malico na predmetni stopnji prideta v kuhinjo dežurna učenca razreda, ki ostanke odneseta nazaj v kuhinjo.
 • Prvi del odmora imajo rekreativni odmor učenci predmetne stopnje (zunaj), drugi del odmora je malica, učenci razredne stopnje imajo prvi del odmora malico in drugi del rekreativni odmor, pri čemer upoštevajo vse higienske ukrepe in navodila dežurnih učiteljev.
 • Učenci imajo kosilo v jedilnici ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov – umivanje rok pred in po kosilu, varnostna razdalja oz. upoštevanje talnih označb (bonov zaenkrat učenci ne uporabljajo). Kosilo se začne ob 12. uri, h kosilu pristopijo učenci po končani 5. šolski uri (OPB, vozači). Pri kosilu upoštevajo varnostno razdaljo. V kolikor bo v jedilnici več učencev kot razpoložljivega prostora, učenci kosijo v gospodinjski učilnici.
 • Ob prehodu iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje v šoli je potrebno upoštevati higienske ukrepe, torej vzdrževanje medosebne razdalje, redno umivanje rok in uporaba zaščitne obrazne maske.
 • Starši vse morebitne spremembe v zvezi z vašim otrokom sprotno javljajte razredniku na ustaljeni oz. dogovorjeni način.
 • Če se bodo pri otroku/učencu pojavili znaki/simptomi (povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje, driska) oz. bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, s katero otrok/učenec biva v skupnem/istem gospodinjstvu, mora otrok/učenec ostati doma, starši pa morate o tem nemudoma obvestiti razrednika.
 • Seznanjamo vas, da je ob ponovnem zagonu pouka v prostorih šole tveganje za prenos okužbe, kljub upoštevanju in izvajanju higienskih ukrepov v šoli, z virusom SARS-CoV-2 večje. Ustrezno zaščitite svoje morebitne starejše in imunsko oslabele sorodnike oz. osebe, ki so jim blizu (upoštevanje varnostne razdalje in uporaba obrazne maske).

Na osnovi Higienskih priporočil za izvajanje pouka v OŠ za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 (priporočila za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični primeri COVID-19) NIJZ podajamo obrazložitev ZDRAVSTVENIH OMEJITEV:

Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je posodobil zdravstvene omejitve za učence za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju (Priloga 1). V sklepu RSK za pediatrijo je navedeno, naj imajo kronično bolni otroci s potencialno večjim tveganjem za težji potek COVID-19 opravljeno pred vstopom v šolo individualno oceno tveganja. Oceno opravi izbrani pediater po posvetu z lečečim subspecialistom in družino. RSK svetuje, naj sorojenci in starši tistih otrok z večjim tveganjem, vključno z otroki, ki bodo prejeli potrdilo, gredo lahko v šolo oz. službo, vendar morajo biti posebej pozorni na simptome in strogo upoštevati vsa navodila za preprečevanje okužbe. Iz tega sledi:

 • Otroci z zdravstvenimi omejitvami naj imajo opravljeno individualno oceno tveganja. Oceno opravi izbrani pediater ali lečeči subspecialist po posvetu z družino. Ocena temelji na trenutnem stanju aktivnosti bolezni, terapiji, dodatnih faktorjih tveganja in lokalni epidemiološki situaciji. Če lečeči specialist oceni, da ne obstaja dodatno tveganje za COVID-19, gre otrok lahko v šolo.
 • Sorojenci otroka z zdravstvenimi omejitvami lahko grejo v vrtec/šolo, vendar morajo biti posebej pozorni na simptome in strogo upoštevati vsa navodila za preprečevanje okužbe.
 • Starši otroka z zdravstvenimi omejitvami, lahko gredo v službo, vendar morajo biti posebej pozorni na simptome in strogo upoštevati vsa navodila za preprečevanje okužbe.

Starše naprošamo, da se v primeru zdravstvenih omejitev otroka držijo zgoraj navedenega


Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko šolskega telefona ali šolskega e-naslova.

Tveganje za okužbo je odvisno od upoštevanja in izvajanja ukrepov in epidemiološke situacije. Z odstopanjem in neupoštevanjem ukrepov tveganje za prenos okužbe zvišujemo, z doslednim izvajanjem in upoštevanjem le-teh pa varujemo svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih ter oseb, ki so nam zaupane v varstvo in izobraževanje.

Spoštovani starši, zahvaljujemo se vam za pomoč in podporo pri izvajanju pouka na daljavo in vas, v upanju na uspešen zaključek šolskega leta v šolskih klopeh, lepo pozdravljamo.

 

Ravnateljica zavoda

Danijela Apatič

Priloga 1