šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Poleg obveznih predmetov osnovna šola po Zakonu o osnovni šoli izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov (OIP) za učence  7., 8., 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov (NIP) za učence 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda ter za 1. razred, v primeru, da bo prijavljeno zadostno število učencev.

V 1. razredu bo šola izvajala pouk prvega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta – angleščino.

UČENCI BOSTE ANKETNE VPRAŠALNIKE DOBILI V ŠOLI. IZPOLNITE IN ODDAJTE JIH DO PETKA, 23. 4. 2021.

OBVEZNI IZBRNI PREDMETI za šolsko leto 2021/2022 – 7., 8., 9. razred

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko tudi 3, če s tem soglašajo starši.

Učenec ima možnost izbire sledečih kombinacij:

  • v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega dvournega (tuji jezik je edini dvourni predmet),
  • v primeru, da se v soglasju s starši učenec odloči za tri predmete, ima možnost izbire treh predmetov, če so enourni, in dva predmeta, če je eden dvourni (tuji jezik) ter enega enournega.

Pri tem morate biti pozorni na to, da si enoletnega predmeta, ki ste ga v prejšnjih letih že obiskovali ne morete več izbrati.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri OIP (v celoti ali samo pri eni uri tedensko). V takem primeru starši na Osnovno šolo Miška Kranjca Velika Polana posredujete pisno vlogo (obrazec dobite na OŠ), v kateri navedete željo, da je učenec oproščen pouka OIP v celoti ali le ene ure tedensko. Pisni vlogi priložite potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.

OPISI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

vloga za oprostitev sodelovanja pri OIP

 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za šolsko leto 2021/2022 – 4., 5., 6. razred

Po 20. a členu Zakona o osnovni šoli (Ur. l. št. 81/06 UPB3, 102/07, 107/10,  87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOFVI-K) šola izvaja za učence 4., 5. in 6. razreda pouk naslednjih NIP: drugi tuji jezik, umetnost, računalništvo, šport in tehniko. Na naši šoli bomo ponudili: drugi tuji jezik nemščina, šport in tehniko. Pouk neobveznih izbirnih predmetov se izvaja za učence 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja skupaj (torej za 4., 5. in 6. razred).

Učenec si lahko izbere največ dve uri NIP tedensko. Drugi tuji jezik se kot NIP izvaja dve uri, ostali predmeti pa po eno uro tedensko. Torej, če si učenec kot NIP izbere drugi tuji jezik, si ne more več izbrati drugega NIP. Na naši šoli bomo kot NIP drugi tuji jezik ponudili nemščino.

Učenec, ki si izbere NIP, ga mora obiskovati do konca pouka tekočega šolskega leta. NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje pri NIP ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca se pri NIP obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Učenec lahko vsako leto zamenja NIP, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem NIP nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, torej od 4. do 6. razreda.

OPISI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET za šolsko leto 2021/2022 – 7., 8., 9. razred

Po 20. a členu Zakona o osnovni šoli (Ur. l. št. 81/06 UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOFVI-K) šola izvaja za učence 7., 8. in 9. razreda pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko. NIP se izvaja za 3. vzgojno-izobraževalno obdobje skupaj (torej za 7., 8. in 9. razred).

Na naši šoli bomo kot neobvezni izbirni predmet drugi tuji jezik ponudili nemščino. Učenec se lahko odloči za obvezni izbirni predmet iz tujega jezika (dve uri tedensko) in hkrati za neobvezni izbirni predmet (dve uri tedensko), pri čemer gre lahko za isti tuji jezik. 

Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka tekočega šolskega leta. Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca se pri neobveznih izbirnih predmetih obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Dostopnost