šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

KARIERNA ORIENTACIJA

KARIERNA ORIENTACIJA

Karierna orientacija je ena izmed temeljnih nalog šolske svetovalne službe. Namenjena je odkrivanju poklicnih ciljev in možnostih nadaljnjega izobraževanja. Poteka v obliki individualnega in skupinskega dela z učenci in njihovimi starši.

Program dela je usklajen z rokovnikom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Individualno in skupinsko svetovanje je namenjeno temu, da učenci spoznajo sebe in se odločijo za ustrezen poklic. Učenci in starši dobijo informacije o poklicih, srednjih šolah, možnostih vpisa, štipendijah in o novostih ter stanju prijav v srednjih šolah po vpisu.

KJE DOBIM INFORMACIJE O POKLICIH IN NADALjNJEM IZOBRAŽEVANJU?

–          Karierno središče na Zavodu za zaposlovanje

–          www.mojaizbira.si

–          apl.ess.gov.si/esvetovanje

–          Šolska svetovalna delavka

–          Razpis za vpis v srednje šole

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

–          Informativni dnevi

–          Predstavitve programov SŠ

 

ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1)

Uporaba od 1. 1. 2014

(http://www.sklad-kadri.si in http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201356&stevilka=2139)

Vrste štipendij:

–          državne štipendije,

–          Zoisove štipendije,

–          štipendije za deficitarne poklice – razpis 2018http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20182019-250-javni-ra/

–          kadrovske štipendije (sofinanciranje),

–          štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu,

–          štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost.

 

Povzetek zakona

Državne štipendije

Upravičenci:

–          državljani RS s prebivališčem v RS

–          status dijak, študent, udeleženec izob. odraslih

Pogoji:

–          Starost (dijaki pred dopolnjenim 22. letom ob 1. vpisu v 1. letnik);

–          Državljanstvo RS;

–          Ugotavljanje izpolnjevanja materialnih pogojev;

–          VLOGO za dodelitev štipendije se lahko odda kadarkoli med šolskim letom – NI VEČ JAVNEGA POZIVA in ROKA za oddajo vlog;

–          O pravici se odloči s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Višina osnovne državne štipendije

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek v % od neto povprečne plače Osnovna višina v EUR – za polnoletne Osnovna višina v EUR – za mladoletne
1. do 30% 190 95
2. nad 30% do 36% 160 80
3. nad 36% do 42% 130 65
4. nad 42% do 53% 100 50
5. nad 53% do 64% 70 35

Dodatki k državni štipendiji

Dodatek za bivanje 80 € pripada, če:

–          ima štipendist prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja in je kraj izobraževanja oddaljen od kraja stalnega prebivališča več kot 25 km in

–          strošek najema znaša najmanj 65 EUR mesečno in

–          štipendist ni lastnik ali solastnik nepremičnine (katerekoli) in

–          štipendist ne prebiva v subvencionirani nastanitvi (dijaški, študentski dom, zasebna subvencionirana namestitev,…).

!   Če štipendist prejema dodatek, ni upravičen do  polno subvencionirane mesečne vozovnice.

!   Dodatek se ukine s prvim dnem naslednjega meseca, če štipendist zanj ne izpolnjuje več pogojev.

Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami 50 €, če je:

–          štipendistu priznana invalidnost oziroma telesna okvara na podlagi odločbe ZPIZ ali ZRSZ v skladu s predpisi, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali

–          za štipendista enemu od staršev priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo po predpisih, ki urejajo družinske prejemke ali

–          štipendist usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (velja le za dijake).

Ta dodatek je možno ob spremenjenih okoliščinah pridobiti ali izgubiti tekom šolskega oziroma študijskega leta.

Dodatek za učni uspeh:

–          dijaki so do dodatka upravičeni glede na povprečno oceno v preteklem šolskem letu (ob vseh opravljenih obveznostih)

Višina dodatka:

Razred Povprečna ocena dijaka Višina dodatka
1. od vključno 4,0 do vključno 4,25 17
2. nad 4,25 do vključno 4,50 22
3. nad 4,50 do vključno 4,75 30
4. nad 4,75 40

 

Zoisova štipendija

–          javni razpis in potrebne obrazce objavi sklad do konca junija;

–          objava je na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si;

–          vlogo je potrebno oddati do roka v javnem razpisu.

Pogoj: IZJEMNI DOSEŽEK in v zaključnem razredu OŠ povprečna ocena najmanj 4,70.

Izjemni dosežki so dosežki iz znanja ali raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti.

Višina osnovne Zoisove štipendije: dijaki 120,00 €.

Možno je dobiti dodatke kot pri državni štipendiji.

Štipendije za deficitarne poklice

Namen je spodbujanje izobraževanja za poklice, ki jih potrebujemo.

Upravičenci: dijaki in študenti, ki se izobražujejo na ravneh in področjih izobraževanja, opredeljenih v politiki štipendiranja.

Vloga za vsakoletno dodelitev pravice – RAZPIS:

  • na spletni strani www.sklad-kadri.si,
  • .
  • Višina štipendije: 100 €.
  • Prednost imajo kadrovske štipendije.

 

Kadrovske štipendije

Namen  je, da si podjetja z  načrtovanjem zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij.

Sklad ali RRA sofinancirata kadrovske štipendije delodajalcem.

Višina sofinanciranja:

–          Kadrovska štipendija ne sme biti nižja od osnovne državne štipendije za četrti dohodkovni razred (100 oz. 50 €).

–          Sofinanciranje se dodeli v višini 50% štipendije, vendar največ v višini 30% minimalne plače.

Sofinancira se samo osnovna štipendija.

MOŽNOST KOMBINIRANJA ŠTIPENDIJ

NE ZDRUŽUJETA SE:

–          Kadrovska in štipendija za deficitarne poklice.

–          Zoisova in državna štipendija.

MOŽNO ZDRUŽEVATI:

–          Kadrovsko štipendijo ali štipendijo za deficitarne poklicez državno ali Zoisovo štipendijo ali štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Štipendija Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja in raziskovanja je združljiva z vsemi štipendijami.

Dostopnost