Izbirni predmeti

Spoštovani starši in učenci!

Poleg obveznih predmetov osnovna šola po Zakonu o osnovni šoli izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov (OIP) za učence  7., 8., 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov (NIP), ki se bodo v šol. l. 2018/2019 izvajali za učence 4., 5., 6.,7., 8. in 9. razreda. V 1. razredu bo šola izvajala pouk prvega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta – angleščina.

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko tudi 3, če s tem soglašajo starši. Učenec ima možnost izbire sledečih kombinacij:

–          v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega dvournega (tuji jezik je edini dvourni predmet tedensko)

–          v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri predmete, ima možnost izbire treh predmetov, če so enourni, in dva predmeta, če je eden dvourni  (tuji jezik) ter enega enournega.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov  starši izpolnijo vlogo, ki jo dobijo v šoli, in posredujejo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. O oprostitvi odloča ravnatelj.

Obvezni in neobvezni zbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1. do 5. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja  na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih. Izbirni predmeti se izvajajo eno uro tedensko (lahko tudi strnjeno v enem obdobju), le tuji jezik dve uri tedensko. Učenec mora OIP ali NIP, ki si ga izbere, obiskovati do konca šolskega leta.  Prisotnost učenca se obravnava enako kot pri obveznih predmetih. Učni načrti predmetov so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  RS.

 

SEZNAM IN PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP

PREDMET TUJI JEZIK NEMŠČINA
ŠTEVILO UR, RAZRED 70 UR (2 uri/teden) 4., 5., 6., 7., 8., 9. razred
CILJI

V osnovni šoli ima nemščina kot izbirni predmet iste splošne cilje kot obvezni predmet, vendar se uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo in v manjšem obsegu. Izbirni predmet nemščina je v osnovni šoli triletni predmet (7., 8. in 9. razred), ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko.

Priporočljivo je, da se učenci učijo nemški jezik vsaj tri leta,

ker tako dobijo osnovo za srednjo šolo.

PREDSTAVITEV PREDMETA

1. Koristi znanja nemščine v Evropi potrjuje več razlogov:

-nemščina je po številu govorcev najbolj razširjen materni jezik v Evropi,

– kot prvi jezik ga govori približno 100 milijonov državljanov Evropske unije, in sicer

v Nemčiji,  Avstriji, Švici, Liechtensteinu ter v nekaterih delih Italije, Francije in Belgije,

– nemščina je najbolj razširjen drugi tuji jezik v Evropski uniji (takoj za angleščino).

2. Zakaj se učiti nemščine?

-ker že poznamo veliko nemški besed iz televizije in našega narečja,

-ker se bomo v teh letih naučili dovolj za sporazumevanje v najbolj

razširjenem materinem jeziku v Evropi,

-ker si bomo lahko našli prijatelje iz Nemčije, Avstrije in Švice ter si z njimi dopisovali v nemščini,

-ker bomo znanje lahko utrjevali in izpopolnjevali z računalniškimi programi in  s pomočjo interneta,

-ker je jezik modrecev in znanosti – večina visokih šol in znanstvenih raziskovalnih ustanov v Evropi se nahaja v nemško govorečem prostoru, kjer so odlične možnosti za študij in raziskave,

-ker je naše gospodarstvo tesno prepleteno z nemško govorečim prostorom

in z dobrim znanjem nemškega jezika lahko povsod najdemo zanimiva delovna mesta.

3. Učenci se pri pouku seznanijo oz. naučijo:

– predstaviti sebe, prijatelja, sošolca, svojo družino,

– šteti od 1 do 1000,

-opisati stanovanje in svojo sobo,

-izdelati svojo osebno izkaznico,

-spoznajo in poimenujejo domače in divje živali,

-opišejo svojega hišnega ljubljenčka

-Spoznajo, opišejo in poimenujejo šolske potrebščine,

-spoznajo učne predmete, izdelajo urnik ipd.

-poimenovati hrano, pijačo, sadje, zelenjavo,

-spoznajo uro, dneve, mesece, letne čase,

-spoznajo vrste športa, opišejo svoj najljubši šport

-opišejo svoj prosti čas, povedo, kje in kako preživijo počitnice,

-spoznajo in naštejejo dele telesa, vprašajo po počutju, spoznajo bolezni,

-povedo, kdaj imajo rojstni dan, čestitajo za rojstni dan, napišejo vabilo, ipd.

PREDMET VERSTVA IN ETIKA
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden) 7., 8., 9. razred
CILJI

– pridobivanje objektivnega znanja in razgledanosti,

– oblikovanje zavesti o samem sebi, svojih ciljih, mejah,

– razvijanje sposobnosti razumeti druge ljudi in z njimi sodelovati,

– razvijanje zmožnosti etnične presoje in pripravljenosti odgovarjati zase, za druge ljudi in naravo,

– pomoč pri odkrivanju moralnih vrednot in doseganju spoznanj, ki pomagajo oblikovati življenjske odločitve,

– spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij,

– priprava na kritičnost do negativnih pojavov, povezanih z religijami (npr. nestrpnost, fanatizem).

PREDSTAVITEV PREDMETA

Izbirni predmet verstva in etika učencem ponuja možnost, da razširijo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih (zgodovini, slovenščini, državljanski vzgoji in etiki).

Naraščajoča odprtost in povezanost sveta omogoča in zahteva boljše poznavanje različnih verstev in verskih tradicij ter spoštovanje med ljudmi različnih verskih in neverskih nazorov.

Pouk pomaga učencem razumeti resnost in pomen verskih in etničnih vprašanj, pomaga jim pri oblikovanju osebnega odnosa do teh vprašanj, ne teži pa k prevzemanju določenih nazorov.

Predmet je namenjen učencem, ki imajo doma (krščansko) versko vzgojo in obiskujejo verouk, pripadnikom drugih religij in učencem brez domače verske vzgoje.

Učenci bodo ocenjeni za:

-izdelavo plakata na izbrano temo in predstavitev vsebine (npr. verstva v Sloveniji), ki so jo s plakatom obravnavali,

-dramatizacijo ali igranje vlog, s čimer bodo predstavili in obravnavali izbrano problematiko (npr. reševanje nasprotij z dogovori in ne z nasiljem),

-seminarsko nalogo o izbranem vzorniku in jo predstavili sošolcem.

PREDMET ŠOLSKO NOVINARSTVO
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden) 7., 8., 9. razred
CILJI

Učenci

-si razvijajo pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega jezika,

– se zavedajo, da je slovenski jezik državni jezik v Republiki Sloveniji in si oblikujejo na-

rodno in državljansko zavest,

-si razvijajo sposobnosti izražanja v praktičnosporazumevalnem, strokovnem in publicističnem jeziku,

-oblikujejo pozitivni odnos do slovstvenega izročila,

-kritično presojajo in vrednotijo izdelke medijev,

-prebirajo in raz;lenjujejo ;asopisni in revialni tisk, sledijo radijskemu in televizijskemu

-programu ter si oblikujejo kriti;en odnos do medijev (vzgoja za medije),

-tvorijo raznolika informativna in interpretativna publicistična besedila,

-ustvarjajo razredni in šolski časopis, pripravljajo oddaje na šolskem radju in\ali televiziji,

-objavljajo svoje prispevke v mladinskem tisku, njim namenjenih rubrikah v časopisih, posebnih oddajah radijskih postaj,

-s prispevki se odzivajo na razne razpise.

PREDSTAVITEV PREDMETA

Ocenjevanje:

Učenci pridobijo vsaj tri ocene v šolskem letu. Upošteva se učenčevo znanje, sodelovanje, izdelki (plakati, elektronske predstavitve, zapisana razmišljanja, izdelava portfolia …).

PREDMET LITERARNI KLUB
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden) 7., 8., 9. razred
CILJI

Učenci

-razvijajo pozitiven odnos do književnosti,

-spoznavajo slovensko in svetovno mladinsko književnost,

-spoznavajo druge kulture in si privzgajajo strpen odnos do njih,

-sprejemajo in vrednotijo umetnostna besedila,

-ustvarjalno se odzivajo na prebrano, se o prebranem pogovarjajo in utemeljujejo svoja stališča,

-razlikujejo umetniško in trivialno književnost,

-razumejo raznolikost besedil in jih med seboj primerjajo,

-se seznanjajo s sodobno besedno umetnostjo (novi tiski, revije, časopisi),

-pišejo dnevnik branja,

-ustvarjajo doživljajska in domišljijska besedila,

-sodelujejo na literarnih natečajih, šolskih proslavah.

PREDSTAVITEV PREDMETA

Ocenjevanje:

Učenci pridobijo vsaj tri ocene v šolskem letu. Ocena predstavlja učenčevo sodelovanje pri urah, sodelovanje na literarnih natečajih, izdelki, ki jih učenec naredi.

PREDMET VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden) 7., 8., 9. razred
CILJI

Učenci se bodo naučili

-kritično analizirati, ocenjevati in izdelovati raznovrstne medijske oblike

-biti informacijsko in funkcionalno pismeni ter uporabljati medioteke

-analizirati lastne navade spremljanja medijev, odpravili morebitno medijsko zasvojenost in se naučili ustvarjalno ter kritično izbirati medijska sporočia

-spoznati delovanje medijskih institucij (KDO sporoča in zakaj), medijskih kategorij (za KAKŠNO vrsto besedila gre), medijskih tehnologij (KAKO se sporoča), medijskega jezika (KAKO vemo, kakšen je pomen medijskih sporočil), občinstev (KDO in KAKO sprejema medijska sporočila)

-v praksi, kako se oblikujejo novice in novinarskičanri v posameznih medijih (tisk, televizija, radio), kako prihaja do konstrukcije pomena, kakšna je delovna rutina novinarjev; s sodelovanjem z lokalnimi mediji bodo učvrstili lastno povezanost in povezanost šole z lokalnimi institucijami ter se pri tem naučili temeljev državljanske aktivnosti.

PREDSTAVITEV PREDMETA

Ocenjevanje:

Učenci pridobijo vsaj tri ocene v šolskem letu. Upošteva se učenčevo znanje, sodelovanje, izdelki (plakati, elektronske predstavitve medijskih vsebin, zapisana razmišljanja, izdelava portfolia …).

PREDMET VZGOJA ZA MEDIJE – TELEVIZIJA
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden) 7., 8., 9. razred
CILJI

Učenci se bodo naučili

-kritično analizirati, ocenjevati in izdelovati raznovrstne medijske oblike

-biti informacijsko in funkcionalno pismeni ter uporabljati medioteke

-analizirati lastne navade spremljanja medijev, odpravili morebitno medijsko zasvojenost in se naučili ustvarjalno ter kritično izbirati medijska sporočia

-spoznati delovanje medijskih institucij (KDO sporoča in zakaj), medijskih kategorij (za KAKŠNO vrsto besedila gre), medijskih tehnologij (KAKO se sporoča), medijskega jezika (KAKO vemo, kakšen je pomen medijskih sporočil), občinstev (KDO in KAKO sprejema medijska sporočila)

v praksi, kako se oblikujejo novice in novinarskičanri v posameznih medijih (tisk, televizija, radio), kako prihaja do konstrukcije pomena, kakšna je delovna rutina novinarjev; s sodelovanjem z lokalnimi mediji bodo učvrstili lastno povezanost in povezanost šole z lokalnimi institucijami ter se pri tem naučili temeljev državljanske aktivnosti.

PREDSTAVITEV PREDMETA

Ocenjevanje:

Učenci pridobijo vsaj tri ocene v šolskem letu. Upošteva se učenčevo znanje, sodelovanje, izdelki (plakati, elektronske predstavitve medijskih vsebin, zapisana razmišljanja, izdelava portfolia …).

UČITELJ IN PREDMET VZGOJA ZA MEDIJE – TISK
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden) 7., 8., 9. razred
CILJI

Učenci se bodo naučili

-kritično analizirati, ocenjevati in izdelovati raznovrstne medijske oblike

-biti informacijsko in funkcionalno pismeni ter uporabljati medioteke

-analizirati lastne navade spremljanja medijev, odpravili morebitno medijsko zasvojenost in se naučili ustvarjalno ter kritično izbirati medijska sporočia

-spoznati delovanje medijskih institucij (KDO sporoča in zakaj), medijskih kategorij (za KAKŠNO vrsto besedila gre), medijskih tehnologij (KAKO se sporoča), medijskega jezika (KAKO vemo, kakšen je pomen medijskih sporočil), občinstev (KDO in KAKO sprejema medijska sporočila)

v praksi, kako se oblikujejo novice in novinarskičanri v posameznih medijih (tisk, televizija, radio), kako prihaja do konstrukcije pomena, kakšna je delovna rutina novinarjev; s sodelovanjem z lokalnimi mediji bodo učvrstili lastno povezanost in povezanost šole z lokalnimi institucijami ter se pri tem naučili temeljev državljanske aktivnosti.

PREDSTAVITEV PREDMETA

Ocenjevanje:

Učenci pridobijo vsaj tri ocene v šolskem letu. Upošteva se učenčevo znanje, sodelovanje, izdelki (plakati, elektronske predstavitve medijskih vsebin, zapisana razmišljanja, izdelava portfolia …).

PREDMET ANSAMBELSKA IGRA
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden) 7., 8., 9. razred
CILJI Temeljni namen glasbenih izbirnih predmetov je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Omogočajo ustvarjalnost in raziskovanje, kar spodbuja in navaja na trajno sodelovanje v glasbeni kulturi.
PREDSTAVITEV PREDMETA

Pri  predmetu Ansambelska igra učenci predvsem pojejo in igrajo na Orffova, lastna in klasična glasbila. Učijo se ljudske, umetne in zabavne skladbe, pripravijo razredni, šolski ali javni nastop.

Glasbeno predznanje ni potrebno, ker bomo aktivno sodelovali po svojih zmožnostih, ocenjeval pa se bo naš napredek, pri ustvarjanju, poustvarjanju, nastopih, aktivnostih.

PREDMET FILOZOFIJA ZA OTROKE (Kritično mišljenje)
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden) 7. razred
CILJI

-Filozofsko raziskovanje etičnih, socialnih, spoznavnih in ontoloških problemov,

-razvijanje avtonomnega, kritičnega, refleksivnega mišljenja,

-razvijanje domišljije in kreativnosti,

-razvijanje kulture dialoga (izražanje in zagovor lastnih stališč, mnenj, poslušanje, upoštevanje stališč drugih itd.),

-razvijanje miselnih spretnosti (oblikovanje mnenj, analiziranje, sintetiziranje, primerjanje, klasificiranje, postavljanje vprašanj, iskanje hipotez, izpeljevanje, odkrivanje predpostavk in posledic, reševanje problemov

Ustno ocenjevanje (ali seminarska naloga ali plakat ali debata)

V sklopu predmeta priprava panoja, radijske ure (predstavitev zgodbe), aktivno vključevanje v šolski parlament, šolsko skupnost.

PREDSTAVITEV PREDMETA

Filozofija za otroke je po vsem svetu (zelo tudi v sosednjih državah) razširjen in didaktično zelo dodelan filozofski program, ki ob obravnavi različnih filozofskih problemov meri predvsem na samostojno mišljenje učencev in razvoj višjih kognitivnih in komunikacijskih sposobnosti. Filozofski problemi, očiščeni tradicionalne terminologije in prevedeni v zgodbe za otroke, o katerih se razpravlja pri pouku, učinkovito razvijajo mišljenje. Tako prirejena filozofija je ključna za osnovnošolsko izobraževanje (kar je v nasprotju z uveljavljenim prepričanjem, da sta za filozofijo potrebni določena starost in življenjska izkušnja), saj je prav otroštvo psihološko razvojno obdobje, ko je pravi čas za oblikovanje višjih kognitivnih procesov. Predpostavka programa je radoveden, razmišljujoč, ustvarjalen in komunikativen otrok in ne neveden, pasiven prejemnik

vzgojno-izobraževalnega procesa, ki mu izobraževanje mora dati priložnost za razvoj tistih lastnosti, s katerimi se bo učinkovito vključil v življenje demokratične družbe in bo lahko kos spremembam, ki jih prinaša hiter znanstveni, tehnološki in kulturni razvoj.

Pri pouku se gradi vodeni dialog (na podlagi zgodb, zbranih v čitanki); ta učence združi v skupino, ki kooperativno raziskuje v zgodbe vpletene probleme.

Bistvo programa je ravno v tem, da potek ure ni vnaprej določen, temveč je ura rezultat skupnega raziskovanja učencev, ki se razvije ob branju filozofske čitanke.

PREDMET RETORIKA
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden) 9. razred
CILJI

– Učenci spoznavajo, kaj je retorika.

– Učenci spoznavajo, zakaj se je koristno učiti retorike.

– Učenci spoznavajo etiko dialoga.

– Učenci spoznavajo, kaj je argumentacija.

– Učenci spoznavajo razliko med dobrimi in slabimi argumenti (fakultativno).

– Učenci s spoznavanjem sestavnih delov retorične tehnike razumejo, kako lahko

oblikujejo prepričljive govore.

– Učenci spoznavajo, kako pomembni so za uspešno prepričevanje značaji (govorca)

in strasti (poslušalcev).

– Učenci spoznavajo nastanek in zgodovinsko retoriko (fakultativno).

– Učenci in učenke se (na)učijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč.

– Učenci se (na)učijo učinkovitega prepričevanja in argumentiranja.

PREDSTAVITEV PREDMETA

Retorika je disciplina, ki v različnih oblikah in v različnem obsegu spremlja tako rekoč celotno človeško zgodovino. To seveda ni naključje, saj je namen in cilj retorike prav

analiza ter pravilnejše in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik

na vseh področjih človekovega življenja: od vsakodnevnih, na videz trivialnih razgovorov, preko medijev in vzgojno-izobraževalnega sistema (če naj navedem le dve področji), pa tja do diskurza znanosti.

Povedano ali zapisano ima optimalne učinke namreč lahko le v primeru, če je govor ali zapis primerno, torej cilju oz. ciljni publiki ustrezno strukturiran.

Namen retorike kot obveznega izbirnega predmeta je učence seznaniti ne le s pojmi

prepričevanja in argumentiranja, temveč, po eni strani, tudi s tehnikami prepričevanja, elementi prepričevalnega postopka, dejavniki uspešnega prepričevanja, oblikami prepričevanja, strukturacijo (prepričevalnega) govora in vsestranskim obvladovanjem govorne situacije, po drugi strani pa z razliko med prepričevanjem in argumentiranjem, razlikovanjem med dobrimi in slabimi argumenti, elementi dobre argumentacije in

nepravilnimi oz. nedovoljenimi argumentativnimi postopki.

Poučevanje retorike v devetem razredu devetletke tako ni samo sebi namen, temveč učence nauči predvsem samostojnega, koherentnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč pri drugih predmetih, v teku nadaljnjega izobraževanja, kakor tudi na vseh (drugih) področjih družbenega in zasebnega življenja.

Pisno in ustno ocenjevanje (ali seminarska naloga ali plakat ali priprava raziskovalne naloge)

V sklopu predmeta priprava panoja, radijske ure (predstavitev raziskovalne naloge), aktivno vključevanje v programe prireditev.

UČITELJ IN PREDMET DRŽAVLJANSKA KULTURA
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden) 9. razred
CILJI

-razvijanje refleksivnega in dejavnega odnosa do individualne, nacionalne in kulturne identitete sebe in drugih;

-spoznavanje temeljnih načel, pojmov in vrednot, ki označujejo naravo demokratične družbe, in spoznavanje nastanka modernih oblik družbenega življenja;

-razvijanje strpnosti do različnih kulturnih, verovanjskih in vrednotnih sistemov posameznikov ali družbenih skupin in razumno razreševanje medosebnih in družbenih konfliktov;

-spoznavanje najpomembnejših mednarodnih organizacij (Svet Evrope, OZN, UNESCO itn.) ter spoznavanje temeljnih dokumentov in listin o človekovih in otrokovih pravicah;

-razvijanje demokratične komunikacijske kulture (oblikovanje, izražanje in utemeljevanje

lastnih in tujih stališč, mnenj in nazorov ter iskanje soglasja); razvijanje socialnih veščin,

kot so npr. sodelovanje pri odločanju, aktivno vključevanje v ožjo in širšo skupnost;

-spremljanje, presojanje in razpravljanje o aktualnih domačih in tujih dogodkih, opazovanje njihove predstavitve v medijih in spoznavanje vloge medijev v posredovanju informacij;

-razvijanje sposobnosti za konstruiranje glediščnih točk in perspektiv pri opazovanju družbenih pojavov in medijskih sporočil ter njihovo kritično razčlenjevanje in razvijanje avtonomnega, kritičnega in refleksivnega mišljenja;

-prepoznavanje različnih pojavnih oblik nepravičnosti, neenakosti in diskriminacije, pri-

stranskosti, stereotipov in predsodkov ter kršitev posameznih pravic v konkretni situaciji

PREDSTAVITEV PREDMETA

Navezuje se na obvezni predmet državljanska vzgoja in etika ter predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj iz tega predmeta. Zaradi vsebin, ki izhajajo iz ožjega in širšega okolja učencev (družina, vrstniki, mediji …), državljanska kultura poleg učne snovi, predpisane v učnem načrtu, vključuje spoznavanje konkretnih primerov, aktualnih vprašanj in dogodkov (socialnih, kulturnih in političnih tem) ter spodbuja prenos in umestitev znanja in vrednot v širši družbeni prostor. Glede na cilje je samostojna in zaključena celota. Izhaja iz vsebin državljanske vzgoje in etike, vendar jih nadgrajuje in dopolnjuje z novimi vsebinami (pojmi, problemski sklopi). Pri tem je v ospredju povezovanje vsebin iz različnih predmetov ali predmetnih področij, predvsem družboslovja. Združuje spoznavanje temeljnih dokumentov, listin in dogodkov, ki so vezani na pojem človekovih in otrokovih pravic, na civilno-družbeno, medkulturno, politično in splošnocivilizacijsko tematiko ter obravnavo aktualnih dogodkov (tako domačih kot mednarodnih) in njihovih odmevov (medijskih sporočil).

Predmet državljanska kultura temelji na spoznavanju in razumevanju lastne nacionalne in

kulturne tradicije, hkrati pa učence z medkulturnimi primerjavami seznanja z drugimi kulturami in družbenimi ureditvami ter jih vzgaja za medsebojno strpnost ter spoštovanje različnosti.

Državljanska kultura omogoča spoznavanje najpomembnejših državnih in mednarodnih družbenih in političnih institucij, hkrati pa pri učencih razvija pripravljenost za odgovorno ravnanje v demokratični družbi, v šolski in lokalni skupnosti. Delo pri predmetu prispeva k razvijanju avtonomnega in kritičnega dojemanja aktualnih problemov, razpravljanju o njihovih rešitvah, k razvijanju strpnosti in odprtosti ter sprejemanju in razumevanju različnosti. Učenci se naučijo spoštovati pluralnost vrednot, jih kritično presojati, razvijati stališča o vprašanjih demokratične družbe in uravnavati tako politične kot tudi kulturne in socialne interakcije med njenimi člani v vsakdanjem življenju.

Pisno in ustno ocenjevanje (ali seminarska naloga ali plakat ali debata)

V sklopu predmeta priprava panoja, radijske ure, aktivno vključevanje v šolski parlament, šolsko skupnost.

PREDMET PLES
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden)  8., 9. razred
CILJI  – razumeti pomembnost zdravega načina življenja in aktivnega preživljanja prostega časa  v obliki različnih, predvsem aerobnih aktivnosti v naravi.
– tehnične in taktične elemente izbranih športnih disciplin do stopnje, ki omogoča uspešno in varno ukvarjanje z njimi
PREDSTAVITEV PREDMETA – Ples je umetnostna zvrst, pri kateri lahko učenci v največji meri sodelujejo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot posamezniki in v skupini. Pomaga pri oblikovanju celostne podobe vsakega človeka. Učenci si s pomočjo plesa
– pridobivajo možnosti izražanja, ki je enako pomembno kot besedno izražanje, poleg tega je pomemben spodbujevalec doživljanja razmišljanja vsakega učenca..

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP

PREDMET OBDELAVA GRADIV: LES
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden)  7. razred
CILJI

Izbirni predmeti OBDELAVA GRADIV omogočajo učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje in drugih. Ponuja jim nova spoznanja o tehnoloških in drugih lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja pri uporabi orodij za njihovo obdelavo. Z aktivnimi učnimi metodami in oblikami dela, kjer uveljavljamo projektni način dela s praktičnim delom, dosegamo naslednje globalne cilje:

-bolje razumevajo okolje z vidika tehničnih in tehnoloških rešitev, ki jih obdajajo;

-usmerjajo svojo radovednost v iskanje, razvrščanje tehničnih in tehnoloških postopkov, potrebnih za izdelavo določenega predmeta;

-kritično vrednotijo tehnične in tehnološke rešitve;

-izbirajo tehnično napravo glede na tehnične in ekološke značilnosti;

-iščejo boljše tehnološke rešitve v domačem in poklicnem okolju;

-ustvarjalno sodelujejo v skupini;

-pravilno in varno uporabijo delovne pripomočke pri oblikovanju gradiv;

-upoštevajo cilje skupine in hkrati različnosti posameznika;

-tehnična znanja povezujejo z drugimi vedami in razumevajo svet kot celoto.

PREDSTAVITEV PREDMETA

Predmet lahko obiskujejo učenci eno, dve ali vsa tri leta. Vsebinsko se programi posameznega razreda povežejo na predmet tehnika in tehnologija in so prilagojeni otrokovim sposobnostim. Zajemajo poznavanje, analizo in uporabo gradiv, ki jih učenec v predvideni starosti že lahko obdeluje. Učitelji spodbujajo nastanek takšnih izdelkov, ki so sestavljeni iz različnih gradiv. Izdelki morajo biti uporabni, ali zabavni, ali obogatijo mladostnikovo okolje (sobo, delovno mizo, stanovanje …). Dobri izdelki prinašajo s seboj nove dimenzije v zaznavanje sveta, spodbujajo k gibanju v naravnem okolju in k družabnosti, vzbujajo radovednost in spodbujajo k natančnejšemu opazovanju okolice, proučevanju naravnih zakonitosti. Pomembno je tudi, da so izdelki zasnovani tako, da omogočajo nadgradnjo, izboljšanje funkcionalnosti, dodelavo likovne podobe. Težimo k temu, da bi pri izbirnem predmetu obdelave gradiv čim več izdelkov nastalo po zamislih učencev, na podlagi projektnega dela.

Učenci spoznavajo gradiva ob oblikovanju in izdelavi predmetov. Na ta način spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti gradiv, izbirajo ustrezna orodja in stroje. Svoj izdelek primerjajo z izdelki sošolcev in podobnimi, ki so profesionalno izdelani. Ovrednotijo funkcionalnost in estetsko vrednost svojega izdelka. Ob obdelavi gradiv, se naučijo tudi pravilno poimenovati in varno uporabljati posamezna orodja, stroje, lepila, premaze in spojne elemente. Ob načrtovanju si krepijo ustvarjalno samozavest, prostorske predstave, zbirajo in uporabljajo pridobljena znanja z različnih področij. Ob izdelavi se učenci navajajo na delo v skupini (sodelovanje, razdeljevanje vlog, prevzem odgovornosti, nudenje pomoči in prednosti, uveljavljanje svoje zamisli …). Pridobijo si izkušnje iz resničnega sveta, urijo motoriko rok in telesa. Z uspešnim delom in končanim izdelkom oblikujejo pozitivno samopodobo.

PREDMET OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden)  8. razred
CILJI

Izbirni predmeti OBDELAVA GRADIV omogočajo učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje in drugih. Ponuja jim nova spoznanja o tehnoloških in drugih lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja pri uporabi orodij za njihovo obdelavo. Z aktivnimi učnimi metodami in oblikami dela, kjer uveljavljamo projektni način dela s praktičnim delom, dosegamo naslednje globalne cilje:

-bolje razumevajo okolje z vidika tehničnih in tehnoloških rešitev, ki jih obdajajo;

-usmerjajo svojo radovednost v iskanje, razvrščanje tehničnih in tehnoloških postopkov, potrebnih za izdelavo določenega predmeta;

-kritično vrednotijo tehnične in tehnološke rešitve;

-izbirajo tehnično napravo glede na tehnične in ekološke značilnosti;

-iščejo boljše tehnološke rešitve v domačem in poklicnem okolju;

-ustvarjalno sodelujejo v skupini;

-pravilno in varno uporabijo delovne pripomočke pri oblikovanju gradiv;

-upoštevajo cilje skupine in hkrati različnosti posameznika;

-tehnična znanja povezujejo z drugimi vedami in razumevajo svet kot celoto.

PREDSTAVITEV PREDMETA

Predmet lahko obiskujejo učenci eno, dve ali vsa tri leta. Vsebinsko se programi posameznega razreda povežejo na predmet tehnika in tehnologija in so prilagojeni otrokovim sposobnostim. Zajemajo poznavanje, analizo in uporabo gradiv, ki jih učenec v predvideni starosti že lahko obdeluje. Učitelji spodbujajo nastanek takšnih izdelkov, ki so sestavljeni iz različnih gradiv. Izdelki morajo biti uporabni, ali zabavni, ali obogatijo mladostnikovo okolje (sobo, delovno mizo, stanovanje …). Dobri izdelki prinašajo s seboj nove dimenzije v zaznavanje sveta, spodbujajo k gibanju v naravnem okolju in k družabnosti, vzbujajo radovednost in spodbujajo k natančnejšemu opazovanju okolice, proučevanju naravnih zakonitosti. Pomembno je tudi, da so izdelki zasnovani tako, da omogočajo nadgradnjo, izboljšanje funkcionalnosti, dodelavo likovne podobe. Težimo k temu, da bi pri izbirnem predmetu obdelave gradiv čim več izdelkov nastalo po zamislih učencev, na podlagi projektnega dela.

Učenci spoznavajo gradiva ob oblikovanju in izdelavi predmetov. Na ta način spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti gradiv, izbirajo ustrezna orodja in stroje. Svoj izdelek primerjajo z izdelki sošolcev in podobnimi, ki so profesionalno izdelani. Ovrednotijo funkcionalnost in estetsko vrednost svojega izdelka. Ob obdelavi gradiv, se naučijo tudi pravilno poimenovati in varno uporabljati posamezna orodja, stroje, lepila, premaze in spojne elemente. Ob načrtovanju si krepijo ustvarjalno samozavest, prostorske predstave, zbirajo in uporabljajo pridobljena znanja z različnih področij. Ob izdelavi se učenci navajajo na delo v skupini (sodelovanje, razdeljevanje vlog, prevzem odgovornosti, nudenje pomoči in prednosti, uveljavljanje svoje zamisli …). Pridobijo si izkušnje iz resničnega sveta, urijo motoriko rok in telesa. Z uspešnim delom in končanim izdelkom oblikujejo pozitivno samopodobo.

PREDMET OBDELAVA GRADIV: KOVINE
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden)  9. razred
CILJI

Izbirni predmeti OBDELAVA GRADIV omogočajo učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje in drugih. Ponuja jim nova spoznanja o tehnoloških in drugih lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja pri uporabi orodij za njihovo obdelavo. Z aktivnimi učnimi metodami in oblikami dela, kjer uveljavljamo projektni način dela s praktičnim delom, dosegamo naslednje globalne cilje:

-bolje razumevajo okolje z vidika tehničnih in tehnoloških rešitev, ki jih obdajajo;

-usmerjajo svojo radovednost v iskanje, razvrščanje tehničnih in tehnoloških postopkov, potrebnih za izdelavo določenega predmeta;

-kritično vrednotijo tehnične in tehnološke rešitve;

-izbirajo tehnično napravo glede na tehnične in ekološke značilnosti;

-iščejo boljše tehnološke rešitve v domačem in poklicnem okolju;

-ustvarjalno sodelujejo v skupini;

-pravilno in varno uporabijo delovne pripomočke pri oblikovanju gradiv;

-upoštevajo cilje skupine in hkrati različnosti posameznika;

-tehnična znanja povezujejo z drugimi vedami in razumevajo svet kot celoto.

PREDSTAVITEV PREDMETA

Predmet lahko obiskujejo učenci eno, dve ali vsa tri leta. Vsebinsko se programi posameznega razreda povežejo na predmet tehnika in tehnologija in so prilagojeni otrokovim sposobnostim. Zajemajo poznavanje, analizo in uporabo gradiv, ki jih učenec v predvideni starosti že lahko obdeluje. Učitelji spodbujajo nastanek takšnih izdelkov, ki so sestavljeni iz različnih gradiv. Izdelki morajo biti uporabni, ali zabavni, ali obogatijo mladostnikovo okolje (sobo, delovno mizo, stanovanje …). Dobri izdelki prinašajo s seboj nove dimenzije v zaznavanje sveta, spodbujajo k gibanju v naravnem okolju in k družabnosti, vzbujajo radovednost in spodbujajo k natančnejšemu opazovanju okolice, proučevanju naravnih zakonitosti. Pomembno je tudi, da so izdelki zasnovani tako, da omogočajo nadgradnjo, izboljšanje funkcionalnosti, dodelavo likovne podobe. Težimo k temu, da bi pri izbirnem predmetu obdelave gradiv čim več izdelkov nastalo po zamislih učencev, na podlagi projektnega dela.

Učenci spoznavajo gradiva ob oblikovanju in izdelavi predmetov. Na ta način spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti gradiv, izbirajo ustrezna orodja in stroje. Svoj izdelek primerjajo z izdelki sošolcev in podobnimi, ki so profesionalno izdelani. Ovrednotijo funkcionalnost in estetsko vrednost svojega izdelka. Ob obdelavi gradiv, se naučijo tudi pravilno poimenovati in varno uporabljati posamezna orodja, stroje, lepila, premaze in spojne elemente. Ob načrtovanju si krepijo ustvarjalno samozavest, prostorske predstave, zbirajo in uporabljajo pridobljena znanja z različnih področij. Ob izdelavi se učenci navajajo na delo v skupini (sodelovanje, razdeljevanje vlog, prevzem odgovornosti, nudenje pomoči in prednosti, uveljavljanje svoje zamisli …). Pridobijo si izkušnje iz resničnega sveta, urijo motoriko rok in telesa. Z uspešnim delom in končanim izdelkom oblikujejo pozitivno samopodobo.

PREDMET RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden)  7. razred
CILJI Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učencem možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.
PREDSTAVITEV PREDMETA

Pri izbirnem predmetu računalništvo – urejanje besedil pridobijo učenci osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika.

Pri predmetu računalniška omrežja in multimedija pa se ta znanja spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo. Ves čas izobraževanja je v ospredju aktivna vloga učencev in učenk in njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Skupinsko delo, problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost učencev ter upoštevanje njihovih idej, individualizacija, vključevanje različnih socialnih aktivnosti, povezovanje med predmeti, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, šolami in ustanovami ter razvijanje različnih strategij mišljenja so osnovne oblike dela pri predmetu. Pri tem se razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja z namenom, da se zagotovi razumno in samozavestno odločanje učencev v novih ter nepredvidljivih situacijah.

PREDMET RAČUNALNIŠTVO: RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden)  8. razred
CILJI Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učencem možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.
PREDSTAVITEV PREDMETA

Pri izbirnem predmetu računalništvo – urejanje besedil pridobijo učenci osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika.

Pri predmetu računalniška omrežja in multimedija pa se ta znanja spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo. Ves čas izobraževanja je v ospredju aktivna vloga učencev in učenk in njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Skupinsko delo, problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost učencev ter upoštevanje njihovih idej, individualizacija, vključevanje različnih socialnih aktivnosti, povezovanje med predmeti, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, šolami in ustanovami ter razvijanje različnih strategij mišljenja so osnovne oblike dela pri predmetu. Pri tem se razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja z namenom, da se zagotovi razumno in samozavestno odločanje učencev v novih ter nepredvidljivih situacijah.

PREDMET RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden)  9. razred
CILJI Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učencem možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.
PREDSTAVITEV PREDMETA

Pri izbirnem predmetu računalništvo – urejanje besedil pridobijo učenci osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika.

Pri predmetu računalniška omrežja in multimedija pa se ta znanja spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo. Ves čas izobraževanja je v ospredju aktivna vloga učencev in učenk in njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Skupinsko delo, problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost učencev ter upoštevanje njihovih idej, individualizacija, vključevanje različnih socialnih aktivnosti, povezovanje med predmeti, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, šolami in ustanovami ter razvijanje različnih strategij mišljenja so osnovne oblike dela pri predmetu. Pri tem se razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja z namenom, da se zagotovi razumno in samozavestno odločanje učencev v novih ter nepredvidljivih situacijah.

UČITELJ IN PREDMET RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden)  7., 8., 9. razred
CILJI

-povežejo znanja in izkušnje o grafični predstavitvi teles z različnih predmetnih področij in iz življenjskega okolja,

-raziskujejo in oblikujejo tridimenzionalne modele preprostih tehničnih predmetov in predmetov iz okolja,

-spoznajo in uporabijo orodja in postopke tridimenzionalnega modeliranja predmetov v virtualnem prostoru,

-modele smiselno uporabijo za grafično predstavitev,

-oblikujejo tridimenzionalni model in ga uporabijo s pomočjo dvodimenzionalnih risb pri izdelavi predmeta iz različnih gradiv,

-spoznajo načine vnašanja podatkov (ročno, tridimenzionalno skeniranje) v grafični program in področja uporabe tridimenzionalnega modela, (upodobitev, izdelava, CNC, tiskanje, CAD …),

-znajo kritično presoditi in vrednotiti modele na podlagi postavljenih meril in lastnih spoznanj,

-razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstave, predstavljanja razmerij, figur in oblik, razumevanja tehničnih problemov, dojemanja zgradbe in funkcije tridimenzionalnega modela, ugotavljanja zvez med deli in celoto,

s samostojnim ustvarjanjem, oblikovanjem, načrtovanjem in vrednotenjem spoznavajo in razvijajo lastne tehniške ustvarjalne sposobnosti, sposobnosti konstruktivnega mišljenja in fantazije, gojijo sodelovanje in delovne odnose v skupini.

PREDSTAVITEV PREDMETA

Svet zaznavamo prostorsko v treh dimenzijah, zato že v osnovni šoli učenci spoznavajo prostorske odnose in v sklopu več  premetov izboljšujejo prostorsko inteligenco. Za razvito prostorsko inteligenco so najpomembnejše zmožnosti pravilnega zaznavanja vidnega sveta, preoblikovanja prvin, ustvarjanja in preoblikovanja miselnih predstav, grafične predstavitve prostorskih podatkov idr. V vsebinah predmeta so za razvijanje teh zmožnosti poudarjeni elementi, ki omogočajo medpredmetno povezovanje s tehniko in tehnologijo, z matematiko, likovno vzgojo in računalništvom

Pomembna skupna oznaka vseh naštetih predmetov je načrtovanje in predstavitev predmetov v prostoru.   Namen predmeta je oblikovanje znanj, veščin in stališč  na področju tehnike in informacijske tehnologije, ki opredeljujejo kompetence in so podlaga vseživljenjskega učenja. Učenci se z odkrivanjem in razvijanjem lastnih sposobnosti, nagnjenj in interesov poklicno informirajo, osveščajo in usmerjajo v primerne poklice. Poudarek je na razvijanju ključnih kompetenc, ki z razvojem kreativnosti, inovativnosti in podjetnosti posameznika pomenijo enega izmed temeljev za tehnični in tehnološki razvoj družbe.

PREDMET SODOBNA PRIPRAVA HRANE
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden)   7., 8., 9. razred

CILJI

PREDSTAVITEV PREDMETA

Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane 7 učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter o načinih priprave hrane.

Učenci:

–        razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja;

–        nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu Gospodinjstvo;

–        poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah;

–        razvijajo individualno ustvarjalnost.

Sodobna priprava hrane 8

Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter o načinih priprave hrane.

Učenci:

–        razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja;

–        nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu Gospodinjstvo;

–        poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah;

–        razvijajo individualno ustvarjalnost.

Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane 9 učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter o načinih priprave hrane.

Učenci:

–        razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja;

–        nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu Gospodinjstvo;

–        poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah;

–        razvijajo individualno ustvarjalnost.

PREDMET ELEKTROTEHNIKA Z ROBOTIKO
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden)   9. razred
CILJI Pri predmetu elektrotehnika učenci pridobivajo temeljna spoznanja o proizvodnji, prenosu in porabi električne energije. Pri spoznavanju porabnikov gradijo delujoče modele oziroma uporabne predmete. Pridobljeno znanje povežejo z drugimi naravoslovno-tehničnimi vsebinami (naravoslovje in tehnika, tehnika in tehnologija, fizika, kemija, biologija, gospodinjstvo, varstvo okolja).
PREDSTAVITEV PREDMETA

Elektrotehnika je enoletni tehnični izbirni predmet, pri katerem so v ospredju proizvodnja, prenos in poraba električne energije. V energetiki zavzema elektrika najpomembnejše mesto, saj učinki električnega toka omogočajo ogrevanje, razsvetljavo, pogon električnih motorjev …

Pri konstruiranju iščejo lastne rešitve in samostojno organizirajo delovno mesto in potek dela. Vrednotenje obsega vrednotenje učenčevega prispevka in vrednosti izdelka.

 

 PREDMET POSKUSI V KEMIJI
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden)   9. razred
CILJI

Učenci:

-utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela, z razvijanjem razumevanje bistvenih podobnosti in razlik med snovmi na temelju opazovanj in eksperimentiranja;

-razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, eksperimentiranje in raziskovanje;

-se seznanijo z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju;

-se urijo v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega (in terenskega) eksperimentalnega dela;

-usvojijo postopke eksperimentiranja (raziskovalnega) dela: od načrtovanja do izvajanja eksperimentov, opazovanja, zbiranja, beleženja, razvrščanja, analize in predstavitve podatkov (procesiranje podatkov), postavljanja zaključkov in ocenitev smiselnosti rezultatov in zaključkov ter njihovo povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.

PREDSTAVITEV PREDMETA Izbirni predmet poskusi v kemiji omogoča učencem, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. Učenci spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje: postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj in rezultatov, sposobnost osmišljanja, predstavitve opažanj in rezultatov, prepoznavanje soodvisnosti in povezovanje teorije z življenjskim okoljem. Pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji se razvijajo in poglabljajo naravoslovna pismenost, osnove znanstvenega, kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s prakso.
PREDMET ŠPORT ZA SPROSTITEV
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden)   7. razred
CILJI
PREDSTAVITEV PREDMETA
PREDMET ŠPORT ZA ZDRAVJE
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden)   8. razred
CILJI –  razumeti pomembnost zdravega načina življenja in aktivnega preživljanja prostega časa  v obliki različnih, predvsem aerobnih aktivnosti v naravi.
– tehnične in taktične elemente izbranih športnih disciplin do stopnje, ki omogoča uspešno in varno ukvarjanje z njimi
PREDSTAVITEV PREDMETA

Pri predmetu se bodo učenci srečali s športnimi vsebinami, ki jih je pri rednih urah športne vzgoje težje realizirati.  Spoznali bodo tudi nove športne panoge in vsebine.

– pohodništvo,

– kolesarjenje,

– športni plezanje,…

PREDMET IZBRANI ŠPORT: NOGOMET
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden)   9. razred
CILJI – Osnovne tehnične elemente
– Osnove taktike igre
– Soditi tekmo
PREDSTAVITEV PREDMETA Nogomet velja za eno od najpopularnejših športnih iger. Zanj se navdušujejo po vsem svetu. Igrati ga je mogoče tudi na manjših površinah, z manjšim številom sodelujočih. Mali nogomet, ki ga igramo v šoli, se izvaja  na rokometnem igrišču. Primeren je za oba spola.
Igro delimo v fazo napada in branjenja.
SEZNAM IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV
PREDMET RAČUNALNIŠTVO
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden)   4., 5. in 6. razred
CILJI

 ● spoznavajo temeljne koncepte računalništva,

● razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja problemov,

● razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno samopodobo,

● pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema,

● spoznavajo omejitve človeških sposobnosti in umetne inteligence,

● se zavedajo omejitev računalniških tehnologij,

● pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme,

● se seznanjajo z abstrakcijo oz. poenostavljanjem,

● spoznavajo in razvijajo zmožnost modeliranja,

● razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,

● razvijajo in bogatijo svoj jezikovni zaklad ter skrbijo za pravilno slovensko izražanje in strokovno  terminologijo.

PREDSTAVITEV PREDMETA V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija. Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. Ta znanja so neodvisna od tehnologij. Znanja, ki jih pridobijo učenci pri tem predmetu, so prenosljiva ter uporabna na vseh področjih človeških dejavnosti. Učencem bodo koristila tudi pri drugih predmetih in v poznejšem življenju. Ta znanja, spretnosti in veščine so del digitalne pismenosti v evropskem referenčnem okvirju osmih ključnih kompetenc.
PREDMET TEHNIKA
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden)   4., 5. in 6. razred
CILJI
 • spoznavajo namen in pomen tipičnih tehničnih predmetov, pojavov in procesov ter odkrivajo osnovne tehnične funkcije, ki pri učencih gradijo pojmovno logično strukturo v okviru spoznavnega in raziskovalnega ter tehnično-tehnološkega procesa,
 • opazujejo, preizkušajo, raziskujejo in ugotavljajo tehnične in tehnološke lastnosti gradiv ter jih z orodjem, pripomočki in delno s stroji preoblikujejo in oblikujejo,
 • si v delovnem procesu pridobivajo znanje, utrjujejo, poglabljajo in razvijajo določene spretnosti in sposobnosti,
 • oblikujejo zamisli iz pridobljenega znanja v spoznavnem procesu in pridobljenih izkušenj ter z iskanjem in uporabo različnih virov informacij,
 • razvijajo zamisli z opazovanjem in analiziranjem obstoječih predmetov, z izdelavo skic, 3D modeliranjem in na podlagi konstrukcije z gradniki sestavljank,
 • predstavijo razvite zamisli, o njih razpravljajo, ugotavljajo prednosti in slabosti njihovih idej in predlagajo različne rešitve za organizacijo in potek delovnega procesa,
 • načrtujejo potek dela, izberejo primerna gradiva, orodja, stroje in pripomočke in varno izdelujejo predmete,
 • uporabljajo gradiva, ki jih lahko obdelujejo in preoblikujejo, kot so les, papirna gradiva, kovina, umetne snovi in druga primerna gradiva, ki jih lahko uporabijo v različnih kombinacijah,
 • preverjajo skladnost izdelkov s tehnično in tehnološko dokumentacijo, preizkusijo delovanje, vrednotijo izdelke in delo,
 • rešujejo resnične (avtentične) naloge in probleme s področja gibanja in električnega krmiljenja in konstrukcijske rešitve prikažejo s celovitimi konstrukcijami, zgrajenimi s sestavljankami,
 • razvijajo sposobnost opazovanja in predstavljanja tehničnih pojavov in naprav,
 • upoštevajo pravila varnosti pri delu z orodji in stroji ter razvijajo odgovoren odnos do svoje varnosti in varnosti drugih,
 • ob delu gojijo kulturo odnosov in sodelovanja v skupini, gojijo odgovornost, ekonomičnost izrabe časa, gradiv in energije, natančnost ter red,
 • v okviru celovitega procesa izvajanja vsebin spoznavajo svoje sposobnosti in nagnjenja.
PREDSTAVITEV PREDMETA Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. Predmet omogoča učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s tehničnega področja in povezavo z drugimi predmetnimi področji. Predstavlja načine, sredstva in organizacijske oblike spreminjanja narave ter učinke nanjo, kar v ustvarjalnem delovnem procesu pomeni preoblikovanje in oblikovanje naravnih in umetnih gradiv v novo obliko. Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv. Pri praktičnem delu učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev. Konstruiranje modelov s sestavljankami omogoča pridobivanje tehničnega in fizikalnega znanja in izkušenj ter razvijanje sposobnosti za ustvarjalnost in konstruktorstvo. Risanje in branje tehnične in tehnološke dokumentacije pomenita načine in sredstva grafičnega in pisnega sporazumevanja v tehniki in tehnologiji ter navajanje na izražanje zamisli, kar razvija prostorsko predstavljivost in prostorsko inteligenco učencev. Spodbuja ustno izražanje z uporabo slovenskih tehničnih izrazov. Predmet v okviru procesno zasnovanega pouka spodbuja celovit razvoj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot. Oblikuje pozitiven odnos do tehnike. Pri delu v skupini razvija sposobnosti sodelovanja in vodenja. Učitelji spodbujajo nastanek izdelkov, sestavljenih iz različnih gradiv. Izdelki naj bodo uporabni. Predlagani izdelki v učnem načrtu omogočajo in spodbujajo možnost projektnega dela in prilagajanja učencem različnih starosti.
PREDMET UMETNOST
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1ura/teden)   4., 5. in 6. razred
CILJI

     z ustvarjalno uporabo likovnih prvin oblikujejo nove skladne estetske celote,

se ustvarjalno izražajo z likovnimi materiali in orodji,

z likovnimi znaki svobodno in zavestno interpretirajo likovno nalogo,

besedno interpretirajo likovna dela umetnikov,

povežejo lastno likovno delo v sistem povezav predmeta umetnost.

PREDSTAVITEV PREDMETA Pouk pri predmetu umetnost vsebuje estetsko urejeno okolje učencev in izdelke njihove dnevne kulture. Estetske prakse zahtevajo in spodbujajo sposobnost koncentriranega dela. To učencem omogoča nove učne izkušnje (npr. sodelovalne in odprte oblike dela, projektno delo, razvijanje novih strategij reševanja problemov, dokumentiranje in predstavitev). Sodobna umetnost se vse bolj nagiba tudi k digitalni umetnosti, k ustvarjanju in poustvarjanju na področju likovnih, glasbenih in multimedijskih izdelkov. Sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija omogoča pri predmetu umetnost preprosto in hitro pridobivanje potrebnih informacij na eni strani, na drugi pa predstavlja orodje za produkcijo najrazličnejših vsebin tega predmeta. Poučevanje predmeta umetnost sledi tem izzivom in se hkrati neodreče tradicionalnim virom in tehnikam. Umetniška dela različnih izraznih področij imajo v učnem procesu osrednjo vlogo, saj učencem pomenijo navdih in orientacijo. Učitelj učencem odpira osebni dostop do umetnin moderne in še posebej sodobne umetnosti, spodbuja jih k eksperimentiranju in odkrivanju nenavadnega, provokativnega, novega.
Zaradi še neizoblikovane  kadrovske zasedbe za naslednje šol. l., bomo učitelje, ki bodo poučevali obvezne in neobvezne izbirne predmete predstavili naknadno.