šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (NIP) V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Po 20. a členu Zakona o osnovni šoli (Ur. l. št. 81/06 UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOFVI-L, 49/16) šola izvaja za učence 4., 5. in 6. razreda pouk naslednjih NIP: drugi tuji jezik, umetnost, računalništvo, šport in tehniko. Na naši šoli bomo ponudili: drugi tuji jezik, računalništvo, šport in tehniko. Pouk neobveznih izbirnih predmetov se izvaja za učence 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja skupaj (torej za 4., 5. in 6. razred).

Učenec si lahko izbere največ dve uri NIP tedensko. Drugi tuji jezik se kot NIP izvaja dve uri, ostali predmeti pa po eno uro tedensko. Torej, če si učenec kot NIP izbere drugi tuji jezik, si ne more več izbrati drugega NIP. Na naši šoli bomo kot NIP drugi tuji jezik ponudili nemščino.

Učenec, ki si izbere NIP, ga mora obiskovati do konca pouka tekočega šolskega leta. NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje pri NIP ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca se pri NIP obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Učenec lahko vsako leto zamenja NIP, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem NIP nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, torej od 4. do 6. razreda.

 

 

Dostopnost