šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

OPISI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

PREDMET

ŠPORT

ŠT. UR/teden 1 RAZRED 4.- 6. razred TRAJANJE predmeta 1 leto

 

OPIS PREDMETA

Neobveznemu izbirnemu predmetu šport je v 4., 5. in 6. razredu namenjenih 35 ur. Predmet se izvaja enkrat tedensko, po pouku. Razredi so ločeni. Program vključuje dejavnosti treh sklopov:

·         športne dejavnosti usmerjene v razvoj splošne vzdržljivosti

·         športne dejavnosti usmerjene v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti

·         športne dejavnosti, usmerjene v razvoj različnih pojavnih oblik moči

PREDMET

TEHNIKA

ŠT. UR/teden 1 RAZRED 4.-6. razred TRAJANJE predmeta Enoletni

 

OPIS PREDMETA

Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. Predmet omogoča učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s tehničnega področja in povezavo z drugimi predmetnimi področji. Predstavlja načine, sredstva in organizacijske oblike spreminjanja narave ter učinke nanjo, kar v ustvarjalnem delovnem procesu pomeni preoblikovanje in oblikovanje naravnih in umetnih gradiv v novo obliko. Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv. Pri praktičnem delu učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev. Konstruiranje modelov s sestavljankami omogoča pridobivanje tehničnega in fizikalnega znanja in izkušenj ter razvijanje sposobnosti za ustvarjalnost in konstruktorstvo. Risanje in branje tehnične in tehnološke dokumentacije pomenita načine in sredstva grafičnega in pisnega sporazumevanja v tehniki in tehnologiji ter navajanje na izražanje zamisli, kar razvija prostorsko predstavljivost in prostorsko inteligenco učencev. Spodbuja ustno izražanje z uporabo slovenskih tehničnih izrazov. Predmet v okviru procesno zasnovanega pouka spodbuja celovit razvoj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot. Oblikuje pozitiven odnos do tehnike. Pri delu v skupini razvija sposobnosti sodelovanja in vodenja. Učitelji spodbujajo nastanek izdelkov, sestavljenih iz različnih gradiv. Izdelki naj bodo uporabni. Predlagani izdelki v učnem načrtu omogočajo in spodbujajo možnost projektnega dela in prilagajanja učencem različnih starosti.
PREDMET

TUJI JEZIK NEMŠČINA

ŠT. UR/teden 2 uri/teden 70 ur RAZRED 4.-9. TRAJANJE predmeta enoletni

 

OPIS PREDMETA

Otrok ni nikoli prestar, da bi se lahko naučil tujega jezika, vendar lahko zgodnji začetek učenja tujega jezika pripomore pri razvoju samozavesti, tolerance in družabnosti otroka. Otroci, ki se učijo tujih jezikov, dosegajo boljše rezultate tudi na drugih področjih, imajo aktivnejšo domišljijo, so  boljši abstraktni misleci, so bolj kreativni in bolj prilagodljivi v miselnih procesih.

Česar se bodo učenci naučili v šoli, je le začetek, kasneje  bodo  svoje  znanje nadgrajevali, širili ga bodo z znanjem drugih tujih jezikov.

Zakaj se učiti nemščine?

* ker že poznamo veliko nemški besed iz televizije in našega narečja,

* ker se bomo v teh letih naučili dovolj za sporazumevanje v najbolj razširjenem materinem jeziku v Evropi,

* ker si bomo lahko našli prijatelje iz Nemčije, Avstrije in Švice ter si z njimi dopisovali v nemščini,

* ker bomo znanje lahko utrjevali in izpopolnjevali z računalniškimi programi in  s pomočjo interneta,

* ker je jezik modrecev in znanosti – večina visokih šol in znanstvenih raziskovalnih ustanov v Evropi se nahaja v nemško govorečem prostoru,     kjer so odlične možnosti za študij in raziskave,

* ker je naše gospodarstvo tesno prepleteno z nemško govorečim prostorom in z dobrim znanjem nemškega jezika lahko povsod najdemo zanimiva delovna mesta.

Pri pouku bomo obravnavali teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost, igriv in ustvarjalen način: naučili se bomo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, povedati, kje smo doma, šteti, opisovati vreme in letne čase, opisati stanovanje in svojo sobo, izdelati svojo osebno izkaznico, spoznati in poimenovati domače in divje živali, opisati svojega hišnega ljubljenčka, spoznati in poimenovati šolske potrebščine, spoznati učne predmete, izdelati urnik, poimenovati hrano, pijačo, sadje, zelenjavo, spoznati uro, dneve, mesece, letne čase, spoznati vrste športa, opisati svoj najljubši šport, opisati svoj prosti čas, spoznati in našteti dele telesa, vprašati po počutju,  ipd.

Spoznavali bomo besedišče, ki je vezano na aktualne dogodke in praznike. Prav tako ne bo šlo brez interaktivnih vaj na računalniku. Na ta način bodo učenci spoznali in utrdili besedišče, peli pesmi in širili  svoje znanje tujega jezika.

Kdo se lahko odloči za učenje nemščine?

Za nemščino kot izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci, ki se nemščine že učijo ali se želijo prvič srečati z jezikom. Učenje lahko nadaljujejo vse do devetega razreda. Ključnega pomena je kontinuiteta znanja, zato je priporočljivo, da učenci procesa učenja ne prekinjajo in se ga učijo tri oz. šest let skupaj ter, da imajo veselje in voljo do učenja tujega  jezika.

 

Dostopnost