šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Sodelovanje s starši

Sodelovanje staršev z vrtcem omogoča boljše obojestransko spoznavanje, boljše poznavanje otroka in njegovih potreb in s tem uspešnejšo vzgojo otroka. Tesnejše sodelovanje je  še posebej potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Staršem otrok, ki se letos prvič vključujejo v vrtec, bomo pomagali z nasveti in jim v času, ko se otrok privaja, omogočili bivanje z otrokom v vrtcu.

 

RODITELJSKI SESTANKI

V obeh enotah načrtujemo še pred septembrom roditeljski sestanek za starše otrok novincev. Prvi roditeljski sestanki bodo v vseh skupinah v začetku septembra. V zimskem času pripravljamo za starše predavanje z vzgojno tematiko. Po potrebi bomo organizirali tudi druga srečanja, na katerih bomo staršem posredovali pomembnejše informacije.

 

GOVORILNE URE

Govorilne ure za starše bodo enkrat mesečno dopoldan in popoldan. O datumih govorilnih ur se bomo dogovorili na prvem roditeljskem sestanku. Starši se lahko pogovorite o otroku tudi ob prihodu ali odhodu otroka iz vrtca, a le, če s tem ne motite poteka dela v skupini. Poglobljen pogovor o otroku je mogoč le v času, ki je temu namenjen.

V Vrtcu Dornberk se starši  za pogovor predhodno dogovorite z vzgojiteljico.

OBVESTILA

Zgibanko z obvestili o dogodkih, novostih in načrtih vrtca boste starši prejeli štirikrat v letu. Po potrebi bomo oblikovali tudi posebna obvestila,namenjena posameznim staršem ali skupini staršev. O dogodkih vas bomo obveščali tudi na oglasnih deskah in s plakati. Pomembnejše prispevke s fotografijami bomo objavili na spletni strani OŠ Dornberk.

 

SVET STARŠEV IN SVET ZAVODA

Vsaka skupina izvoli predstavnika v svet staršev. En član zastopa starše vrtca v Svetu zavoda. S tem imate starši zagotovljeno možnost, da se vključujete v delo vrtca in zavoda.

 

PRIREDITVE

Druženje s starši bo potekalo tudi  ob prireditvah in izletih, ki jih bomo organizirali.

 

PRAVICE STARŠEV IN OTROK

(določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih)

 

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki.

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, telesno in duševno konstitucijo. Optimalen razvoj zajema tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora zagotoviti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in  avtonomije presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu in v skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje otrok v vrtec tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini v obdobju prilagajanja, ki lahko traja več tednov.

 

OBVEZNOSTI STARŠEV

Starši pred vstopom otroka v vrtec podpišejo z OŠ Dornberk pogodbo. Ob tem se obvežejo k rednemu izpolnjevanju vseh obveznosti (plačevanje oskrbovalnine, sodelovanje na roditeljskih sestankih…).

Starši pripeljejo otroke v vrtec do 8. ure ali do tega časa javijo odsotnost otroka, da lahko naročmoi zadostno količino hrane.

Otroka morajo prevzeti v času, ki ga določa program, v katerega je otrok vpisan.

V kolikor obstaja sum, da ima otrok bolezen, ki ogroža zdravje ostalih otrok, so se starši dolžni posvetovati z zdravnikom o tem, ali je otrok lahko v vrtcu.

 

SKLEPI MESTNEGA SVETA  

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je sprejel naslednje sklepe, ki veljajo od 1. septembra 2005 dalje:

1.       Starši vpišejo otroke v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednjega leta. O načinu plačila se starši pismeno dogovorijo z vrtcem ob vpisu otroka (trajnik, položnica,..).

2.       Starši otrok, ki imajo otroke vključene v vrtcih, katerih ustanovitelj je MONG in ki so uveljavljali znižano plačilo vrtca v MONG, lahko dodatno uveljavljajo:

  • Oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov. Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca več kot 15 zaporednih obračunskih dni, so starši oproščeni plačila za vrtec za čas odsotnosti. Vlogo za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo na Oddelek za družbene dejavnosti najkasneje v roku 5 obračunskih dni od zaključka odsotnosti.
  • Začasni izpis. Uveljavljajo ga lahko starši, ki želijo za svojega otroka rezervirati mesto v izbrani enoti, in sicer:

–          za čas od 1. do 31. julija,

–          za čas od 1. do 31. avgusta

–          za čas od 1. julija do 31. avgusta.

  • Med začasnim izpisom plačajo starši 25% plačilnega razreda, določenega na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Starši so začasni izpis dolžni napovedati vrtcu v pisni obliki, najmanj 8 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka. V primeru odsotnosti otroka se prispevek staršev zmanjša za dnevni strošek za živila, če starši obvestijo vrtec najmanj en delovni dan pred dnevom odsotnosti.
  • V primerih vpisa in izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa oziroma izpisa.
  • V primeru, da bo v določeni enoti vrtca za določen čas (prazniki, počitnice) vključenih manj kot 5 otrok, se te otroke vključi v drugo enoto na območju Mestne občine.

 

VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2010/11

Vpis otrok za novo šolsko leto bo v mesecu marcu 2011 in bo trajal dva tedna. Vpisne obrazce lahko dobite v obeh vrtcih in na upravi zavoda. Izpolnjene vpisne liste oddajte v tajništvo šole. Prepozno prispele vpisnice bomo upoštevali le, če bodo v oddelkih še prosta mesta.

 

Dostopnost