šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Delo z nadarjenimi učenci

ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV

Miselno-spoznavno področje:

 • razvito divergentno mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija),
 • razvito logično mišljenje (analiza, abstrahiranje, posploševanje, sposobnost sklepanja),
 • nenavadna domišljija,
 • natančnost opazovanja,
 • dober spomin,
 • smisel za humor.

Učno-storilnostno področje:

 • široka razgledanost,
 • visoka učna uspešnost,
 • bogato besedišče,
 • hitro branje,
 • spretnost v eni od umetniških dejavnosti (ples, glasba, risanje, dramatizacija),
 • motorična spretnost in vzdržljivost.

Motivacija:

 • visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti,
 • radovednost,
 • raznoliki in močno izraženi interesi,
 • vztrajnost pri reševanju nalog,
 • visoka storilnostna motivacija,
 • uživanje v dosežkih.

Socialno-čustveno področje:

 • nekonformizem,
 • močno razvit občutek za pravičnost,
 • neodvisnost in samostojnost,
 • sposobnost vodenja in vplivanja na druge,
 • izrazit smisel za organizacijo,
 • empatičnost.

Pri učno neuspešnih nadarjenih učencih pa pogosto najdemo naslednje značilnosti, ki jih ovirajo pri šolskem delu:

 • nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih aktivnostih,
 • strah pred spraševanjem,
 • nizka samopodoba, pomanjkanje samozaupanja,
 • nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu,
 • učenca ni možno motivirati z običajnimi spodbudami (dobrimi ocenami, nagrajevanjem pridnosti, navdušenjem učitelja ipd.),
 • slaba pozornost,
 • hiperaktivnost,
 • čustvena in socialna nezrelost.

 

ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka po treh stopnjah:

 1. evidentiranje
 2. identifikacija
 3. seznanitev in mnenje staršev.
 1. Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Predlagani kriteriji so:
 • Učni uspeh – učenec dosledno izkazuje odličen učni uspeh (v 1. triadi se upošteva opisna ocena).
 • Dosežki – izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni in drugih dejavnostih.
 • Učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom. Posebno pozornost pri presojanju mora posvetiti tistim učencem, ki kažejo znake nadarjenosti in nimajo odličnega uspeha, ki prihajajo iz socialno depriviligiranega okolja, drugačnega kulturnega okolja, ali imajo specifične učne ali vedenjske težave.
 • Tekmovanja – udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih.
 • Hobiji – trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate.
 • Mnenje šolske svetovalne službe – šolska svetovalna služba oblikuje svoje mnenje na osnovi obstoječe evidence o učencu, z vzgojiteljicami iz vrtca, razrednimi in drugimi učitelji, knjižničarjem in mentorji interesnih in drugih dejavnosti.

V skupino evidentiranih so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev. To je širša skupina učencev, ki bi lahko bili nadarjeni.

2. Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila:

Ocena učiteljev – učitelji podajo oceno o že evidentiranih učencih s pomočjo posebnega ocenjevalnega pripomočka – ocenjevalnih lestvic učiteljev, ki zajemajo:

 • razumevanje in pomnjenje snovi,
 • sposobnost sklepanja
 • ustvarjalnost (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija)
 • motiviranost in interesi
 • vodstvene sposobnosti
 • telesno-gibalne sposobnosti
 • izjemni dosežki na različnih področjih.

Test sposobnosti – individualni ali skupinski testi (Ravenove progresivne matrice…).

Test ustvarjalnosti – Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja…

Teste sposobnosti in ustvarjalnosti izvede psiholog.

Kot nadarjeni učenci so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat.

3. Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih učencev.Svetovalna služba in razrednik seznanita starše, da je njihov otrok bil spoznan za nadarjenega ter pridobita tudi njihovo mnenje o otroku.

 

V prvi triadi se izvedeta samo prva in tretja stopnja odkrivanja nadarjenih učencev, v drugi triadi pa tudi druga stopnja in ponovna seznanitev staršev in pridobitev mnenja.

Za učence, ki so bili zaradi različnih vzrokov pri postopku odkrivanja izpuščeni oz. spregledani, se lahko zanje v celoti izpelje postopek v drugi ali tretji triadi.

 

PREDLAGANE OBLIKE DELA Z NADARJENIMI UČENCI IN NOSILCI (IZVAJALCI) AKTIVNOSTI

 

Triada Oblike in dejavnosti Nosilci
Prva
 • Notranja diferenciacija: individualne zadolžitve; individualiziran pouk; kooperativno učenje in druge oblike skupinskega dela; posebne domače zadolžitve;
 • Dnevi dejavnosti
 • Interesne dejavnosti
 • Hitrejše napredovanje
 • Dodatni pouk
 • Učitelji
 • Učitelji PB
 • Šolska svetovalna služba
 • Mentorji (zunanji in notranji)
 • Knjižničar
 • Vodstvo šole
 • Glasbena šola
 • Druge javne umetniške šole
 • Učitelji
 • Učitelji PB
 • Šolska svetovalna služba
 • Mentorji (zunanji in notranji)
 • Knjižničar
 • Vodstvo šole
 • Glasbena šola

Druge javne umetniške šole

Druga
 • Notranja diferenciacija (oblike so enake kot v prvi triadi)
 • Fleksibilna diferenciacija: dodatni pouk, individualizirani programi za nadarjene učence, vzporedni programi, obogatitveni programi (sobotne šole,…)
 • Športne in kulturne sekcije
 • Interesne dejavnosti
 • Dnevi dejavnosti
 • Kreativne delavnice
 • Priprava na udeležbo na tekmovanjih
 • Programi za razvijanje socialnih spretnosti
 • Programi za osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, mladinske delavnice)
 • Hitrejše napredovanje
 • Osebno svetovanje učencem in staršem
 • Učitelji
 • Šolska svetovalna služba
 • Mentorji (zunanji in notranji)
 • Knjižničar
 • Vodstvo šole
 • Glasbena šola
 • Druge javne umetniške šole
 • Učitelji
 • Šolska svetovalna služba
 • Mentorji (zunanji in notranji)
 • Knjižničar
 • Vodstvo šole
 • Glasbena šola

Druge javne umetniške šole

Tretja
 • Notranja diferenciacija (oblike enake kot pri prvi triadi)
 • Fleksibilna diferenciacija: dodatni pouk, individualizirani programi za nadarjene učence, vzporedni programi
 • Delna zunanja diferenciacija (8. in 9. razred)
 • Izbirni predmeti
 • Seminarske naloge
 • Raziskovalne naloge
 • Športne in kulturne sekcije
 • Obogatitveni programi
 • Interesne dejavnosti
 • Dnevi dejavnosti
 • Kreativne delavnice
 • Raziskovalni tabori
 • Priprava na udeležbo na tekmovanjih
 • Programi za razvijanje socialnih spretnosti
 • Programi za osebni in socialni razvoj razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, mladinske delavnice)
 • Hitrejše napredovanje (izjemoma)
 • Osebno svetovanje učencem in staršem
 • Svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica
 • Učitelji
 • Šolska svetovalna služba
 • Mentorji (zunanji in notranji)
 • Knjižničar
 • Vodstvo šole
 • Glasbena šola
 • Druge javne umetniške šole
 • Zavod RS za zaposlovanje
 • Učitelji
 • Šolska svetovalna služba
 • Mentorji (zunanji in notranji)
 • Knjižničar
 • Vodstvo šole
 • Glasbena šola
 • Druge javne umetniške šole

Zavod RS za zaposlovanje

 

AKTUALNA PONUDBA DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE

Dejavnosti za nadarjene 2019-2020

Dostopnost