šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Naloge svetovalne službe

Večino nalog šolske svetovalne službe je možno izvesti le v sodelovanju z ostalimi strokovnimi delavci šole. Medsebojno sodelovanje vseh strokovnih delavcev in vodstva šole je nujno potrebno za dosego zastavljenih ciljev. Pri takem načinu dela so vsi nosilci nalog enakopravni in nosijo strokovno odgovornost za opravljeno delo.

Področja delovanje šolske svetovalne službe:

 1. Svetovalno delo z učenci:

–          z učnimi težavami, z vzgojnimi in disciplinskimi težavami, s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju, z nadarjenimi učenci;

–          neposredna pomoč učencem:

diagnostično delo z učenci z učnimi težavami, z vzgojnimi in disciplinskimi težavami, s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju, z nadarjenim učenci;

– nastavitev osebne mape;

– sodelovanje s starši;

– načrtovanje dela in pomoč učencem;

– sodelovanje z delavci zunanjih institucij;

– spremljanje napredka dela za posameznega učenca;

–          razgovori in svetovanje učencem;

–          individualno in skupinsko svetovanje o karierni orientaciji;

–          skupinsko delo z učenci:

delo z oddelčnimi skupnostmi po dogovoru z razredniki (vzgojne dejavnosti, delavnice za dvig samopodobe, učenje učenja, učne strategije,…).

 1. Posvetovalno delo z učitelji:

–          sodelovanje z učitelji pri:

 • izdelavi, izvedbi in evalvaciji individualiziranih učnih programov za učence s posebnimi potrebami;
 • delu z učenci z učnimi težavami;
 • delu z nadarjenimi učenci;
 • delu z učenci z vzgojnimi in disciplinskimi težavami;
 • razrednih urah, reševanju konfliktov, roditeljskih sestankih;
 • načrtovanju strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja;

–          svetovanje učiteljem glede uporabe posameznih oblik in strategij poučevanja;

–          pomoč pri oblikovanju učnih skupin;

–          svetovanje in iskanje pomoči ob zaznavi socialno ekonomskih stisk pri otrocih in starših.

 1. Svetovalno in posvetovalno delo s starši:

–          individualno svetovanje in pomoč staršem učencev s posebnimi potrebami, nadarjenih učencev ter učencev z vzgojnimi in disciplinskimi težavami;

–          pomoč in svetovanje v primeru socialno-ekonomskih stisk;

–          pomoč in svetovanje staršem pri vključevanju učencev v posamezne učne skupine in pri izbiri izbirnih predmetov;

–          svetovanje v okviru karierne orientacije;

–          sodelovanje pri roditeljskih sestankih;

–          delavnice za starše, predavanja.

 1. Sodelovanje z vodstvom šole:

–          pri oblikovanju LDN;

–          pri spremljanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela;

–          pri oblikovanju oddelkov jutranjega varstva in podaljšanega bivanja;

–          pri organizaciji in izvedbi NPZ;

–          pri iskanju rešitev za otroke in starše s socialno-ekonomskimi stiskami;

–          pri načrtovanju in organizaciji predavanj za starše.

 1. Sodelovanje z zunanjimi institucijami in drugimi strokovnimi delavci:

–          Center za socialno delo OE Lendava in Murska Sobota;

–          Zavod RS za zaposlovanje, OE Lendava;

–          Zavod RS za šolstvo, OE MS;

–          Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport;

–          Šolski dispanzer;

–          druge šole in institucije.

 1. Vpis šolskih novincev:

–            organizacija vpisa in obveščanje staršev o vpisu (februar);

–            vpis šolskih novincev (februar);

–            obisk ŠSS v oddelkih priprave na šolo (skozi celo šolsko leto);

–            organizacija zdravniških pregledov (v začetku šolskega leta);

–            srečanje za starše bodočih prvošolcev in delavnica za prvošolce (april/maj).

 1. Karierna orientacija:

–            informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja;

–            karierna orientacija za učence od 7. do 9. razreda;

–            individualno svetovanje učencem 9. razredov in njihovim staršem;

–            izpolnjevanje e-vprašalnika o poklicni poti;

–            organizacija in izvedba roditeljskih sestankov v 8. in 9. razredu;

–            predstavitev Razpisa za vpis v SŠ učencem;

–            pomoč, svetovanje in pojasnjevanje navodil v postopku prijave na vpis v SŠ;

–            analiza prijav;

–            svetovanje ob preusmerjanju in prenosu prijav.

 1. Socialno-ekonomske stiske:

–          seznanjanje staršev z možnostmi pomoči;

–          seznanjanje staršev s subvencioniranjem šolske prehrane in šole v naravi;

–          sodelovanje s Centrom za socialno delo;

–          sodelovanje z drugimi zunanjimi institucijami.

 1. Vodenje in zbiranje dokumentacije ter spremljanje dela:

–          vodenje in zbiranje osebnih podatkov učencev;

–          urejanje seznamov učencev;

–          zbiranje osebnih podatkov učencev in staršev ob uveljavljanju različnih pravic;

–          pisanje poročil, analiz, mnenj,…

–          priprava, oblikovanje in zbiranje soglasij staršev.

Podatki, ki jih zbira, vodi in hrani šolska svetovalna služba so uporabljeni v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

 1. Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje:

–          individualni študij strokovne literature in periodike, spremljanje zakonskih sprememb;

–          udeležba na seminarjih, posvetih;

–          sodelovanje na študijski skupini za svetovalne delavce;

–          sodelovanje na predavanjih za učiteljske zbore in za starše, ki jih izvajajo zunanji sodelavci.

 1. Sooblikovanje vzgojnega koncepta šole:

–          sodelovanje pri pripravi, oblikovanju in udejanjanju vzgojnega koncepta šole.

 1. Otroški parlament:

–          mentorstvo šolskemu otroškemu parlamentu.

 1. Nacionalni preizkusi znanja:

–          namestnica ravnatelja pri izvedbi NPZ;

–          delo v okviru pristojnosti, ki jih določa Pravilnik o NPZ.

 1. Ostala dela:

–          priprava različnih obrazcev;

–          spremstvo učencev na ekskurzije, športne, kulturne, tehnične in naravoslovne dneve ter tekmovanja;

–          sodelovanje pri delu strokovnih aktivov šole.

Dostopnost