šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Izbirni predmeti – 2024/2025

Spoštovani starši in učenci!

Poleg obveznih predmetov osnovna šola po Zakonu o osnovni šoli (Ur. l. št. 81/06 UPB3, 102/07, 107/10,  87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOFVI-L, 49/16) izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov (OIP) za učence  7., 8., 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov (NIP) za učence 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda, v primeru, da bo prijavljeno zadostno število učencev.

Odločitev o izbiri predmetov nam boste posredovali z izpolnitvijo e-vprašalnika, ki ga boste prejeli na vaše e-naslove.

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  (7., 8., 9. razred)

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko tudi 3, če s tem soglašajo starši.

Učenec ima možnost izbire sledečih kombinacij:

  • v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega dvournega (tuji jezik je edini dvourni predmet),
  • v primeru, da se v soglasju s starši učenec odloči za tri predmete, ima možnost izbire treh predmetov, če so enourni, in dva predmeta, če je eden dvourni (tuji jezik) eden pa enourni.

 

Pri tem morate biti pozorni na to, da si enoletnega predmeta, ki ste ga v prejšnjih letih že obiskovali ne morete več izbrati.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri OIP (v celoti ali samo pri eni uri tedensko). V takem primeru starši na Osnovno šolo Miška Kranjca Velika Polana posredujete pisno vlogo (obrazec dobite na OŠ ali ga natisnete iz elektronskega vprašalnika, ki ga prejmete po e-pošti), v kateri navedete željo, da je učenec oproščen pouka OIP v celoti ali le ene ure tedensko. Pisni vlogi priložite potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.

 

PREDMET Likovno snovanje I
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 7. TRAJANJE predmeta 35 ur
 

OPIS PREDMETA

Izbirni predmet je za učence 7.razreda. Pri obveznem izbirnem predmetu likovno snovanje, učenci dopolnjujejo spoznanja iz osnovnega programa (likovna umetnost). Vsebina predmeta je oblikovana in prilagojena posamezni starostni stopnji učencev, učni koraki so gibljivi (fleksibilni), tako da omogočajo razvoj učenčeve likovne občutljivosti, ustvarjalnosti, estetskega in izvirnega izražanja, kritičnega vrednotenja in pozitivnega odnosa do dela in delovnih navad. Likovno snovanje je zasnovano predvsem na praktičnem delu učenčev.

 

OCENE: Ocenjujejo se likovni izdelki, ki nastanejo med poukom.

 

USTVARJANJE: Pri risanju spoznajo pomen risanja za celotno likovno snovanje, pisavo in njen pomen skozi čas, njeno grafično in estetsko vrednost, seznanijo se z značilnostmi pisave in teksta pri zasnovi stripa. Pri slikanju spoznajo barvno harmonijo in kontrast. Uporabljajo različne slikarske tehnike in različne slikarske podlage. Pri kiparstvu spoznajo različne materiale in načine kiparjenja, izdelajo svoj kip iz gline in s kaširanjem izdelajo uporaben predmet ali lutko.

 

CILJI: Učenci razvijajo možnosti opazovanja, predstavljivosti likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije. Z uporabo različnih materialov in orodij razvijajo likovno-izrazne zmožnosti in ustvarjalnost, zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah. Razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov.

PREDMET Likovno snovanje II
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 8. TRAJANJE predmeta 35 ur
 

OPIS PREDMETA

Izbirni predmet je za učence 7.razreda. Pri obveznem izbirnem predmetu likovno snovanje, učenci dopolnjujejo spoznanja iz osnovnega programa (likovna umetnost). Vsebina predmeta je oblikovana in prilagojena posamezni starostni stopnji učencev, učni koraki so gibljivi (fleksibilni), tako da omogočajo razvoj učenčeve likovne občutljivosti, ustvarjalnosti, estetskega in izvirnega izražanja, kritičnega vrednotenja in pozitivnega odnosa do dela in delovnih navad. Likovno snovanje je zasnovano predvsem na praktičnem delu učenčev.

 

OCENE: Ocenjujejo se likovni izdelki, ki nastanejo med poukom.

 

USTVARJANJE: Pri risanju spoznajo pomen risanja za celotno likovno snovanje, pisavo in njen pomen skozi čas, njeno grafično in estetsko vrednost, seznanijo se z značilnostmi pisave in teksta pri zasnovi stripa. Pri slikanju spoznajo barvno harmonijo in kontrast. Uporabljajo različne slikarske tehnike in različne slikarske podlage. Pri kiparstvu spoznajo različne materiale in načine kiparjenja, izdelajo svoj kip iz gline in s kaširanjem izdelajo uporaben predmet ali lutko.

 

CILJI: Učenci razvijajo možnosti opazovanja, predstavljivosti likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije. Z uporabo različnih materialov in orodij razvijajo likovno-izrazne zmožnosti in ustvarjalnost, zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah. Razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov.

PREDMET Likovno snovanje III
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 9. TRAJANJE predmeta 35 ur
 

OPIS PREDMETA

Izbirni predmet je za učence 7.razreda. Pri obveznem izbirnem predmetu likovno snovanje, učenci dopolnjujejo spoznanja iz osnovnega programa (likovna umetnost). Vsebina predmeta je oblikovana in prilagojena posamezni starostni stopnji učencev, učni koraki so gibljivi (fleksibilni), tako da omogočajo razvoj učenčeve likovne občutljivosti, ustvarjalnosti, estetskega in izvirnega izražanja, kritičnega vrednotenja in pozitivnega odnosa do dela in delovnih navad. Likovno snovanje je zasnovano predvsem na praktičnem delu učenčev.

 

OCENE: Ocenjujejo se likovni izdelki, ki nastanejo med poukom.

 

USTVARJANJE: Pri risanju spoznajo pomen risanja za celotno likovno snovanje, pisavo in njen pomen skozi čas, njeno grafično in estetsko vrednost, seznanijo se z značilnostmi pisave in teksta pri zasnovi stripa. Pri slikanju spoznajo barvno harmonijo in kontrast. Uporabljajo različne slikarske tehnike in različne slikarske podlage. Pri kiparstvu spoznajo različne materiale in načine kiparjenja, izdelajo svoj kip iz gline in s kaširanjem izdelajo uporaben predmet ali lutko.

 

CILJI: Učenci razvijajo možnosti opazovanja, predstavljivosti likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije. Z uporabo različnih materialov in orodij razvijajo likovno-izrazne zmožnosti in ustvarjalnost, zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah. Razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov.

PREDMET FILMSKA VZGOJA: KAJ JE FILM
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 7. TRAJANJE predmeta enoletni
 

OPIS PREDMETA

Pri tem izbirnem predmetu se ukvarjamo z vprašanjem »Kaj je film?«.
Zajema ogled filmov (igranih in animiranih), učenci se spoznajo z osnovami filmskega ustvarjanja in njegovimi žanri ter ustvarijo animirani film.
Temeljni namen predmeta je, da se učenci seznanijo z osnovami filmske umetnosti, zvrstno, žanrsko in tehnološko, ter da se preskusijo v dveh vlogah: v vlogi aktivnega filmskega gledalca in v vlogi filmskega ustvarjalca. Tako lahko pri skupinskem delu nastane animacija, dolga 13–100 sekund.
PREDMET             FILMSKA VZGOJA: FILMSKI ŽANRI
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 8. TRAJANJE predmeta enoletni
 

OPIS PREDMETA

Pri tem izbirnem predmetu se ukvarjamo s filmskimi žanri.
Zajema ogled filmov, seznanitev s filmskimi žanri in zgodovino filma. Učenci se preizkusijo v ustvarjanju kratkega igranega filma. Temeljni namen predmeta je, da se učenci seznanijo z osnovami filmske umetnosti, zvrstno, žanrsko in tehnološko, ter da se preskusijo v dveh vlogah: v vlogi aktivnega filmskega gledalca in v vlogi filmskega ustvarjalca. Pri igrani miniaturi učenci izvedejo le kratek skeč oziroma posnamejo le en prizor, ki kaže lastnosti izbranega žanra. Dolžina igrane miniature je lahko od 1 do 4 minute. Pri tem gre predvsem za filmske poizkuse igrane miniature in ne celostne izdelave filma.
PREDMET FILMSKA VZGOJA: FILM IN DRUŽBA
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 9. TRAJANJE predmeta enoletni
 

OPIS PREDMETA

Pri tem izbirnem predmetu se ukvarjamo s filmskimi pojmom film in družba.
Modul 32 ur je razdeljen na ogled filmov, obravnavo filma kot odraza družbe in učenci se poizkusijo v snemanju kratkega dokumentarnega filma.
Temeljni namen predmeta je, da se učenci seznanijo z osnovami filmske umetnosti, zvrstno, žanrsko in tehnološko, ter da se preskusijo v dveh vlogah: v vlogi aktivnega filmskega gledalca in v vlogi filmskega ustvarjalca. Dolžina dokumentarne miniature je od 1 do 4 minute. Tu gre predvsem za filmske poizkuse dokumentarne miniature in ne celostne izdelave dokumentarnega filma.             
PREDMET OBDELAVA GRADIV: LES
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 7. TRAJANJE predmeta enoletni
 

OPIS PREDMETA

Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv: les učenci poglobijo zanje, ki so ga pridobili v 6. razredu pri predmetu tehnika in tehnologija in v nižjih razredih. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga kombiniramo z drugimi: papirna gradiva, usnje, slama, mehka žica ipd. Orodja in obdelovalni postopki so praviloma ročni. Od strojev uporabijo le vibracijsko žago, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik. V učne enote so vključeni elementi ekonomike, organizacije dela in planiranja proizvodnje. Izdelki so uporabni. Pri delu učenci samostojno uporabljajo priročnike in druge vire informacij. Iščejo lastne rešitve pri konstruiranju predmetov, določanju delovnih postopkov ter organizaciji delovnega mesta in proizvodnega procesa. Pouk je organiziran v ustrezno opremljeni šolski delavnici. Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah. Posebna pozornost je namenjena varstvu pri delu.

Pri predmetu je učenec vsaj dvakrat ocenjen. Ocena se oblikuje glede na učenčevo zanje o lastnostih gradiv, pridobljene spretnosti pri uporabi orodja, natančnosti izdelave, ustvarjalnosti in trudu pri dodelavi izdelka ter sodelovanju v skupini.

PREDMET OBDELAVA GRADIV: UMETNE MASE
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 8. TRAJANJE predmeta enoletni
 

OPIS PREDMETA

Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv: umetne mase učenci poglobijo zanje, ki so ga pridobili v 7. razredu pri predmetu tehnika in tehnologija in v nižjih razredih. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov so umetne snovi, ki jih kombiniramo z usnjem, tekstilom, papirnatimi in lesnimi gradivi, lahko pa tudi mehkejša kovinska gradiva v obliki pločevine in žice.

Pri izdelavi predmetov lahko učenci uporabijo tudi električni spajkalnik in grelnik z vročim zrakom. Izdelki morajo biti načrtovani in izdelani na desetinko milimetra natančno. Eden od izdelkov naj nastane z delitvijo dela. Poleg obrtniškega učenci spoznajo tudi industrijski način proizvodnje. Pri delu učenci samostojno uporabljajo priročnike in druge vire informacij. Iščejo lastne rešitve pri konstruiranju predmetov ter sodelujejo pri organizaciji delovnega mesta in proizvodnega procesa. Konstruirajo in oblikujejo uporabne in dekorativne predmete tako, da uporabijo znanja, ki so jih pridobili pri predmetu tehnika in tehnologija ter znanja iz naravoslovnih predmetov (fizika, kemija, zemljepis itd.). Pouk je organiziran v ustrezno opremljeni šolski delavnici. Posebna pozornost je namenjena varstvu pri delu.

PREDMET OBDELAVA GRADIV: KOVINE
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 9. TRAJANJE predmeta enoletni
 

OPIS PREDMETA

Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv: kovine učenci poglobijo zanje, ki so ga pridobili v 8. razredu pri predmetu tehnika in tehnologija in v nižjih razredih. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je kovina. Spoznajo jeklo in ga preoblikujejo s hladnim kovanjem. Izdelki morajo vsebovati sintezo znanj, ki so jih pridobili pri tehniki in tehnologiji z znanji drugih naravoslovnih pa tudi družboslovnih predmetov. Učenci se seznanjajo s poklici v tehničnih panogah obrti in industrije. V učne enote so vključeni elementi ekonomike, organizacije dela in planiranja proizvodnje. Pri delu samostojno uporabljajo priročnike in druge vire informacij. Učenci pri delu iščejo lastne rešitve pri konstrukciji predmetov, določanju delovnih postopkov ter organizaciji delovnega mesta in proizvodnega procesa. Spoznajo nekatere tipične primere obdelovalnih strojev in način njihovega krmiljenja. Pomemben je prestop na višjo raven pri načrtovanju izdelka.
PREDMET RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 7. TRAJANJE predmeta triletni, lahko tudi krajši
 

OPIS PREDMETA

Predmet računalništvo je predmet, ki ga v sodobnem svetu potrebujemo vsi in nam omogoča lažje vključevanje v sodobno informacijsko družbo. Pri predmetu učenci osvojijo znanja uporabna na vseh področjih človekovega življenja.

Naslov predmeta računalništvo v 7. razredu je UREJANJE BESEDIL. Naj vas naslov ne zavede, učenci se bodo v sklopu tega predmeta nadgrajujejo in poglabljano zanje, ki ga osvojijo pri obveznih predmetih pouka. V ospredju je aktivna vloga učencev in učenk, njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Vsebino, ki jo bomo obravnavali bomo določili glede na zanimanje in sposobnost učencev, upoštevali bomo njihove ideje. Učenci se bodo naučili kako informacijo predstaviti z več podatki. Naučili se bodo osnov delovanja računalnika, uporabljati računalnik v izobraževalne namene, napisati krajše besedilo, z risarskim programom narisati/popraviti sliko, poslati elektronsko sporočilo, uporabljati internet v izobraževalne namene, izdelati preprost računalniški program. Sodelovali bomo z zunanjimi institucijami z namenom poglabljanja znanja. Za delo bodo uporabljali računalnik, tablični računalnik in zbirke Lego Mindstorms. Vsa oprema je na voljo v šoli, svojih stvari pri predmetu ne potrebujejo.

PREDMET RAČUNALNIŠTVO: RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 8. TRAJANJE predmeta triletni, lahko tudi krajši
 

OPIS PREDMETA

Predmet računalništvo je predmet, ki ga v sodobnem svetu potrebujemo vsi in nam omogoča lažje vključevanje v sodobno informacijsko družbo. Pri predmetu učenci osvojijo znanja uporabna na vseh področjih človekovega življenja. K predmetu se lahko vpiše vsak učenec, neglede na to ali je v preteklem letu že obiskoval predmet računalništvo.

Naslov predmeta računalništvo v 8. razredu je RAČUNALNIŠKA OMREŽJA. Naj vas naslov ne zavede, učenci se bodo v sklopu tega predmeta nadgrajujejo in poglabljano zanje, ki ga osvojijo pri obveznih predmetih pouka. V ospredju je aktivna vloga učencev in učenk, njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Vsebino, ki jo bomo obravnavali bomo določili glede na zanimanje in sposobnost učencev, upoštevali bomo njihove ideje. Učenci se bodo naučili kako uporabljamo programsko opremo računalnika. Naučili se bodo podaje informacij na več načinov, uporabljati računalnik v izobraževalne namene, napisati krajše besedilo, z risarskim programom narisati/popraviti sliko, podatke urediti v preglednico,  in jih predstaviti z grafom, izdelati spletno stran, izdelati preprost računalniški program, uporabljati internet v izobraževalne namene. Sodelovali bomo z zunanjimi institucijami z namenom poglabljanja znanja. Za delo bodo uporabljali računalnik, tablični računalnik in zbirke Lego Mindstorms. Vsa oprema je na voljo v šoli, svojih stvari pri predmetu ne potrebujejo.

PREDMET RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 9. TRAJANJE predmeta triletni, lahko tudi krajši
 

OPIS PREDMETA

Predmet računalništvo je predmet, ki ga v sodobnem svetu potrebujemo vsi in nam omogoča lažje vključevanje v sodobno informacijsko družbo. Pri predmetu učenci osvojijo znanja uporabna na vseh področjih človekovega življenja. K predmetu se lahko vpiše vsak učenec, neglede na to ali je v preteklem letu že obiskoval predmet računalništvo.

Naslov predmeta računalništvo v 8. razredu je MULTIMEDIJA. Naj vas naslov ne zavede, učenci se bodo v sklopu tega predmeta nadgrajujejo in poglabljano zanje, ki ga osvojijo pri obveznih predmetih pouka. V ospredju je aktivna vloga učencev in učenk, njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Vsebino, ki jo bomo obravnavali bomo določili glede na zanimanje in sposobnost učencev, upoštevali bomo njihove ideje. Učenci se bodo naučili kako predstaviti informacije v različnih medijih, uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja internet, jih ovrednotiti, dopolniti in vključiti v svojo predstavitev, izdelati računalniški program, uporabljati internet v izobraževalne namene. Sodelovali bomo z zunanjimi institucijami z namenom poglabljanja znanja. Za delo bodo uporabljali računalnik, tablični računalnik in zbirke Lego Mindstorms. Vsa oprema je na voljo v šoli, svojih stvari pri predmetu ne potrebujejo.

PREDMET             Nemščina
ŠT. UR/teden 2 RAZRED 7., 8. in 9. razred TRAJANJE predmeta 70 ur
 

OPIS PREDMETA

Učenci bodo pri obveznem izbirnem predmetu NEMŠČINA v 7., 8. in 9. razredu spoznavali svoj drugi tuji jezik-nemščino, nemško govoreče države, kulturo, zanimivosti, navade ter običaje nemško govorečih držav in seveda tudi njihovo kulinariko.

Od 7. razreda naprej bomo z »novinci« gradili osnove jezika in s »poznavalci« nadgrajevali že osvojeno znanje. Naučili se bomo predstaviti sebe, svojo družino in prijatelje. Znali bomo povedati kaj zanimivega o temah, ki nas zanimajo, predstaviti svojo hišo, šolo, sestaviti jedilnik, si naročiti hrano in pijačo v restavracijah, poklicati in vprašati po informacijah, ki nas zanimajo ter še veliko več.

Skozi vsa tri leta bomo nadgrajevali učno snov prejšnjih let, poglabljali svoje znanje in raziskovali teme, ki nas bodo najbolj pritegnile. V pouk bomo vključili sodobne spletne aplikacije in kvize. V učenje bo vključeno bralno in slušno razumevanje avtentičnih besedil naravnih govorcev. Pri učenju slovnice in besedišča bomo izdelali lastne didaktične pripomočke ter jih vključili v spoznavanje in utrjevanje učne snovi. V pouk bomo vključili razne zgodbe, članke, avtentične recepte ter različna spletna gradiva.

Poudarek bo na komunikaciji v nemščini ter na sporazumevalnih zmožnostih, pri pouku bomo spoznavali osnove slovnice in besedišča, ki so potrebna za nadaljnje šolanje in učenje jezika v srednji šoli. Delo bo potekalo individualno, v dvojicah in skupinsko, učenci bodo vrednotili svoje znanje po načelih formativnega spremljanja.

PREDMET Sodobna priprava hrane
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 7. in 8. TRAJANJE predmeta enoletni
 

OPIS PREDMETA

Pravijo, da gre ljubezen skozi želodec. Pa misliš, da je temu res tako?

Za zdravje in dobro počutje

so izredno pomembne okusno pripravljene in čez dan pravilno razporejene jedi. Za pravilno sestavljanje obrokov in vsakodnevno zdravju prijazno prehranjevanje potrebujemo nekaj znanja. Dobrodošlo pa je predvsem veselje do priprave okusnih jedi. Možnosti je veliko in namen izbirnega predmeta je spoznati različne postopke priprave jedi.

Če vas bo izbirni predmet  izzval k razmišljanju o hrani in pripravi okusnih jedi, boste stopili na pot kulinarične umetnosti, ki pomeni vključevanje in razvajanje vseh čutil in s tem pravi vir zadovoljstva in zdravja.

Delo bo potekalo aktivno, večinoma individualno. Vključen a bo predvsem priprava različnih obrokov, predvsem tistih, ki jih imate radi, upoštevajoč smernice zdravega prehranjevanja.

ALI STE VEDELI:

-da je najdražje sadje na svetu  izjemno sladka japonska melona Yubari? Nekoč so dve meloni na avkciji prodali za kar 20.000 evrov.

-da je lučko, sladoled na paličici, izumila neka ameriška enajstletnica davnega leta 1905?

-da nadmorska višina, na kateri jeste, pomembno vpliva na okus? Zato se 90 odstotkov letalskih potnikov pritožuje nad okusom hrane.

– da  arašidi niso oreški, temveč stročnice?

-da zelena solata spada v družino sončnic?

-da sta bila čokolada in riž  nekoč plačilna valuta?

-da si ljudje  60 odstotkov DNK delimo z bananami?
-da bo ananasov sok  zmehčal meso enako kot sol?

-da jabolko ne more potoniti, saj vsebuje 25 odstotkov zraka?

– da je bilo nekoč najbolj priljubljeno korenje vijolične barve?

PREDMET Rastline in človek
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 7. in 8. TRAJANJE predmeta enoletni
 

OPIS PREDMETA

Pravijo, da se za vsako bolezen rož`ca najde. Pa misliš, da je temu res tako?

Zdravilne rastline so že iz pradavnine človekovo naravno okolje. Od nekdaj mu služijo za prehrano za premagovanje bolezni in težav. Dolgo je bilo tisto, kar je človek našel v naravi, sploh edino in osnovno sredstvo za zdravo življenje. Danes uporabljamo rastline v najštevilčnejše namene, zdravilne rastline pa poznamo še veliko bolje kot nekoč.

Nekaj vsebin: Uporabnost rastlin; Rastline v človekovi prehrani; Zdravilne rastline; Krmne in industrijske rastline; Okrasne rastline.

Delo bo potekalo aktivno, kot skupinsko ali individualno delo. Vključeno bo terensko delo, eksperimentalno delo. Delali bomo s slikovnimi ključi in različno literaturo.

ALI STE VEDELI:

-da poznamo zračne rastline oziroma tilancije, ki za rast ne potrebujejo prsti?

-da raste rastlina ceratonija, katere semena tehtajo vedno natančno 0,2g?  v starih časih so draguljarji uporabljali semena ceratonije kot miniaturne uteži.

-da v afriških savanah živijo „najdebelejša“ dolgoživa drevesa baobabi? z njihovo majhno višino 18-25 m je lahko obseg njihovega debla več kot 10m, tudi 50m. njihova življenjska  doba je tisoč do pet tisoč let.

-da je krizantema na japonskem simbol čistosti, veselja, ljubezni, pri nas pa jo v glavnem uporabljamo ob dnevu mrtvih in jim pravimo tudi dušice ali vsesvetke?

-da ognjič uporabljamo tudi za barvanje las?

-da je v Olimju pri Podčetrtku najstarejša lekarna v južnem delu Evrope?

-da čebula in česen delujeta podobno kot antibiotik?

-da so Indijanci gojili krompir že pred 5000 leti?

PREDMET ANSAMBELSKA IGRA
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 7., 8., 9. TRAJANJE predmeta 1 leto
 

OPIS PREDMETA

Pri  predmetu Ansambelska igra učenci predvsem igrajo na Orffova, lastna in klasična glasbila. Učijo se ljudske, umetne in zabavne skladbe, pripravijo razredni, šolski ali javni nastop.

Glasbeno predznanje ni potrebno, ker bomo aktivno sodelovali po svojih zmožnostih, ocenjeval pa se bo naš napredek, pri ustvarjanju, poustvarjanju, nastopih, aktivnostih.

PREDMET Šport za sprostitev
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 7. TRAJANJE predmeta enoletni
 

OPIS PREDMETA

Pri predmetu se bodo učenci srečali s športnimi vsebinami, ki jih je pri rednih urah športne vzgoje težje realizirati.  Spoznali bodo tudi nove športne panoge in vsebine. splošna kondicijska priprava, pohodništvo, plavanje, kolesarjenje, badminton, igre z žogo: košarka, rokomet, nogomet, odbojka, hokej.
PREDMET Šport za zdravje
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 8. TRAJANJE predmeta enoletni
 

OPIS PREDMETA

Pri predmetu se bodo učenci srečali s športnimi vsebinami, ki jih je pri rednih urah športne vzgoje težje realizirati.  Spoznali bodo tudi nove športne panoge in vsebine, razumeti pomembnost zdravega načina življenja in aktivnega preživljanja prostega časa  v obliki različnih, predvsem aerobnih aktivnosti v naravi. Spoznali bodo tehnične in taktične elemente izbranih športnih disciplin do stopnje, ki omogoča uspešno in varno ukvarjanje z njimi.
PREDMET Izbrani šport: Nogomet- fantje
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 9. TRAJANJE predmeta enoletni
 

OPIS PREDMETA

Nogomet velja za eno od najpopularnejših športnih iger. Zanj se navdušujejo po vsem svetu. Igrati ga je mogoče tudi na manjših površinah, z manjšim številom sodelujočih. Mali nogomet, ki ga igramo v šoli, se izvaja  v športni dvorani in zunaj na travnatem igrišču. Učenci se bodo seznanili z zgodovino nogometa, organizacijo po svetu, spoznali tehnično taktične prvine , seznanili z sodniškimi pravili in samo igro nogometa.
PREDMET FILOZOFIJA ZA OTROKE
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 7. TRAJANJE predmeta enoletni
1 RAZRED 8. TRAJANJE predmeta enoletni
1 RAZRED 9. TRAJANJE predmeta enoletni
 

OPIS PREDMETA

Filozofija za otroke je po vsem svetu (zelo tudi v sosednjih državah) razširjen in didaktično zelo dodelan filozofski program, ki ob obravnavi različnih filozofskih problemov meri predvsem na samostojno mišljenje učencev in razvoj višjih kognitivnih in komunikacijskih sposobnosti. Filozofski problemi, očiščeni tradicionalne terminologije in prevedeni v zgodbe za otroke, o katerih se razpravlja pri pouku, učinkovito razvijajo mišljenje. Tako prirejena filozofija je ključna za osnovnošolsko izobraževanje (kar je v nasprotju z uveljavljenim prepričanjem, da sta za filozofijo potrebni določena starost in življenjska izkušnja), saj je prav otroštvo psihološko razvojno obdobje, ko je pravi čas za oblikovanje višjih kognitivnih procesov. Predpostavka programa je radoveden, razmišljujoč, ustvarjalen in komunikativen otrok in ne neveden, pasiven prejemnik

vzgojno-izobraževalnega procesa, ki mu izobraževanje mora dati priložnost za razvoj tistih lastnosti, s katerimi se bo učinkovito vključil v življenje demokratične družbe in bo lahko kos spremembam, ki jih prinaša hiter znanstveni, tehnološki in kulturni razvoj.

Pri pouku se gradi vodeni dialog (na podlagi zgodb, zbranih v čitanki); ta učence združi v skupino, ki kooperativno raziskuje v zgodbe vpletene probleme.

Bistvo programa je ravno v tem, da potek ure ni vnaprej določen, temveč je ura rezultat skupnega raziskovanja učencev, ki se razvije ob branju filozofske čitanke.

PREDMET RETORIKA
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 9. TRAJANJE predmeta enoletni
 

OPIS PREDMETA

Retorika je disciplina, ki v različnih oblikah in v različnem obsegu spremlja tako rekoč celotno človeško zgodovino. To seveda ni naključje, saj je namen in cilj retorike prav analiza ter pravilnejše in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik na vseh področjih človekovega življenja: od vsakodnevnih, na videz trivialnih razgovorov, preko medijev in vzgojno-izobraževalnega sistema (če naj navedem le dve področji), pa tja do diskurza znanosti.

Povedano ali zapisano ima optimalne učinke namreč lahko le v primeru, če je govor ali zapis primerno, torej cilju oz. ciljni publiki ustrezno strukturiran.

Namen retorike kot obveznega izbirnega predmeta je učence seznaniti ne le s pojmi prepričevanja in argumentiranja, temveč, po eni strani, tudi s tehnikami prepričevanja, elementi prepričevalnega postopka, dejavniki uspešnega prepričevanja, oblikami prepričevanja, strukturacijo (prepričevalnega) govora in vsestranskim obvladovanjem govorne situacije, po drugi strani pa z razliko med prepričevanjem in argumentiranjem, razlikovanjem med dobrimi in slabimi argumenti, elementi dobre argumentacije in nepravilnimi oz. nedovoljenimi argumentativnimi postopki.

Poučevanje retorike v devetem razredu devetletke tako ni samo sebi namen, temveč učence nauči predvsem samostojnega, koherentnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč pri drugih predmetih, v teku nadaljnjega izobraževanja, kakor tudi na vseh (drugih) področjih družbenega in zasebnega življenja.

PREDMET VERSTVA IN ETIKA
ŠT. UR/teden 1 RAZRED 7. TRAJANJE predmeta Triletni lahko tudi krajši
1 RAZRED 8. TRAJANJE predmeta Triletni lahko tudi krajši
1 RAZRED 9. TRAJANJE predmeta Triletni lahko tudi krajši
 

OPIS PREDMETA

Izbirni predmet verstva in etika učencem ponuja možnost, da razširijo/dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih/skupnih predmetih.

Predmet je namenjen učencem, ki imajo doma (krščansko) religiozno vzgojo in obiskujejo (cerkveni) verouk, pripadnikom drugih religij in učencem brez domače religiozne vzgoje ter opredelitve. Za slednje je predmet lahko celo prvo izčrpnejše strokovno utemeljeno seznanjanje s svetom verstev, še posebej pa s pregledno podobo krščanstva. Prvim in drugim pa omogoča, da postavijo svojo religiozno tradicijo in siceršnje versko izobraževanje v nov okvir ter premišljujejo o njem z novega zornega kota, ki je lasten “nevtralnemu” šolskemu pristopu k svetu verstev in svetovnih nazorov. Ta je seveda drugačen od pristopa posameznih verstev, ni pa jim nasproten ali nasprotujoč. Največja pozornost je namenjena krščanstvu, tega od vsega začetka obravnava v primerjavi s svetom drugih religij in nazorov. Izbirni predmet tako navaja in pripravlja učence, da zrelo premišljujejo ter se sproščeno in spoštljivo pogovarjajo o religiji ter osebnih in družbenih vprašanjih, ob katerih se pojavlja.

Pouk ni nevtralen do temeljnih norm in vrednot (“civiliziranega”) človeškega življenja in medčloveškega sožitja ter še posebej skupnega življenja v moderni demokratično urejeni politični družbi, pravni in socialni državi (katerih sestavina je tudi javna šola). Za te vrednote in norme, kot so predstavljene v temeljnih dokumentih o človekovih pravicah in povzete v ciljih prenove šolskega izobraževanja, pouk ne pomaga samo razvijati kompetence (znanje, senzibilnost, zmožnost presoje), ampak k njim tudi usmerja in zanje vzgaja z vsemi sredstvi, ki so v skladu s temi vrednotami, skupaj z zavestnim angažiranjem in zgledom učiteljev. Znotraj krščanstva in drugih svetovnih religij ter svetovnonazorskih tradicij in etik obstajajo vrednote ter usmeritve,

ki utemeljujejo in podpirajo te vrednote človeškega življenja ter sožitja.

Dostopnost