šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Izbirni predmeti – 2021/2022

Spoštovani starši in učenci!

Poleg obveznih predmetov osnovna šola po Zakonu o osnovni šoli izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov (OIP) za učence  7., 8., 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov (NIP). Neobvezni izbirni predmeti se bodo v šol. l. 2021/2022 izvajali za učence 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda ter za 1. razred, v primeru, da bo prijavljeno zadostno število učencev.  1. razredu bo šola izvajala pouk prvega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta – angleščina.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko tudi 3, če s tem soglašajo starši. Učenec ima možnost izbire sledečih kombinacij:

–          v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega dvournega (tuji jezik je edini dvourni predmet),

–          v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri predmete, ima možnost izbire treh predmetov, če so enourni, in dva predmeta, če je eden dvourni  (tuji jezik) ter enega enournega.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov  starši izpolnijo vlogo, ki jo dobijo v šoli, in posredujejo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. O oprostitvi odloča ravnatelj.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Šola izvaja za učence 4., 5. in 6. razreda pouk naslednjih NIP: drugi tuji jezik, umetnost, računalništvo, šport in tehniko. Na naši šoli bomo ponudili: drugi tuji jezik – nemščino, računalništvo, šport in tehniko. Pouk neobveznih izbirnih predmetov se izvaja za učence 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja skupaj (torej za 4., 5. in 6. razred). Učenec si lahko izbere največ dve uri NIP tedensko. Drugi tuji jezik se kot NIP izvaja dve uri, ostali predmeti pa po eno uro tedensko. Torej, če si učenec kot NIP izbere drugi tuji jezik, si ne more več izbrati drugega NIP.

Za učence 7., 8. in 9. razreda  šola izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko. NIP se izvaja za 3. vzgojno-izobraževalno obdobje skupaj (torej za 7., 8. in 9. razred). Na naši šoli bomo kot neobvezni izbirni predmet drugi tuji jezik ponudili nemščino. Učenec se lahko odloči za obvezni izbirni predmet iz tujega jezika (dve uri tedensko) in hkrati za neobvezni izbirni predmet (dve uri tedensko), pri čemer gre lahko za isti tuji jezik. 

Obvezni in neobvezni zbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih. Izbirni predmeti se izvajajo eno uro tedensko (lahko tudi strnjeno v enem obdobju), le tuji jezik dve uri tedensko. Učenec mora OIP ali NIP, ki si ga izbere, obiskovati do konca šolskega leta.  Prisotnost učenca se obravnava enako kot pri obveznih predmetih. Učni načrti predmetov so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  RS.

SEZNAM IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

PREDMET  TUJI JEZIK ANGLEŠČINA
ŠTEVILO UR, RAZRED 70 UR (2 uri/teden), 1. 
OPIS PREDMETA

KAKO POTEKA POUK ANGLEŠČINE?

Pouk je organiziran konkretno, z različnimi krajšimi aktivnostmi. Veliko je igralne in gibalne dejavnosti. V ospredju je veččutno učenje ob konkretnem materialu (igrače, predmeti, glasba), brez uporabe učbenikov. Veliko je jezikovnega vnosa, kar pomeni, da sprva učenec veliko posluša preden začne sam govoriti. Vsebine so primerne starosti učencev in njihovimi izkušnjam iz vsakdanjega življenja. V prvem razredu se učenje tujega jezika povezuje s cilji in vsebinami drugih predmetov, gre za medpredmetno povezovanje. Z izbranimi dejavnostmi se skušamo približati naravnemu usvajanju ezika, zato večino časa pouk poteka v angleščini.

PREDMET TUJI JEZIK NEMŠČINA
ŠTEVILO UR, RAZRED 70 UR (2 uri/teden), 4. – 9.
OPIS PREDMETA

Zakaj se učiti nemščine?

* ker že poznamo veliko nemški besed iz televizije in našega narečja,

* ker se bomo v teh letih naučili dovolj za sporazumevanje v najbolj razširjenem materinem jeziku v Evropi,

* ker si bomo lahko našli prijatelje iz Nemčije, Avstrije in Švice ter si z njimi dopisovali v nemščini,

* ker bomo znanje lahko utrjevali in izpopolnjevali z računalniškimi programi in  s pomočjo interneta,

* ker je jezik modrecev in znanosti – večina visokih šol in znanstvenih raziskovalnih ustanov v Evropi se nahaja v nemško govorečem prostoru, kjer so odlične možnosti za študij in raziskave,

* ker je naše gospodarstvo tesno prepleteno z nemško govorečim prostorom in z dobrim znanjem nemškega jezika lahko povsod najdemo zanimiva delovna mesta.

Pri pouku bomo obravnavali teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost, igriv in ustvarjalen način: naučili se bomo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, povedati, kje smo doma, šteti, opisovati vreme in letne čase ipd. Spoznavali bomo besedišče, ki je vezano na aktualne dogodke in praznike. Prav tako ne bo šlo brez interaktivnih vaj na računalniku. Na ta način bodo učenci spoznali in utrdili besedišče, peli pesmi in širili svoje znanje tujega jezika.

Kdo se lahko odloči za učenje nemščine?

Za nemščino kot izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci, ki se nemščine že učijo ali se želijo prvič srečati z jezikom. Učenje lahko nadaljujejo vse do devetega razreda. Ključnega pomena je kontinuiteta znanja, zato je priporočljivo, da učenci procesa učenja ne prekinjajo in se ga učijo tri oz. šest let skupaj ter da imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.

PREDMET TEHNIKA
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1 ura/teden), 4., 5., 6.
OPIS PREDMETA Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. Predmet omogoča učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s tehničnega področja in povezavo z drugimi predmetnimi področji. Predstavlja načine, sredstva in organizacijske oblike spreminjanja narave ter učinke nanjo, kar v ustvarjalnem delovnem procesu pomeni preoblikovanje in oblikovanje naravnih in umetnih gradiv v novo obliko. Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv. Pri praktičnem delu učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev. Konstruiranje modelov s sestavljankami omogoča pridobivanje tehničnega in fizikalnega znanja in izkušenj ter razvijanje sposobnosti za ustvarjalnost in konstruktorstvo. Risanje in branje tehnične in tehnološke dokumentacije pomenita načine in sredstva grafičnega in pisnega sporazumevanja v tehniki in tehnologiji ter navajanje na izražanje zamisli, kar razvija prostorsko predstavljivost in prostorsko inteligenco učencev. Spodbuja ustno izražanje z uporabo slovenskih tehničnih izrazov. Predmet v okviru procesno zasnovanega pouka spodbuja celovit razvoj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot. Oblikuje pozitiven odnos do tehnike. Pri delu v skupini razvija sposobnosti sodelovanja in vodenja. Učitelji spodbujajo nastanek izdelkov, sestavljenih iz različnih gradiv. Izdelki naj bodo uporabni. Predlagani izdelki v učnem načrtu omogočajo in spodbujajo možnost projektnega dela in prilagajanja učencem različnih starosti.
PREDMET ŠPORT
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1 ura/teden), 4., 5., 6.
OPIS PREDMETA Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. S tem dopolnjujemo osnovni program predmeta šport.

 

SEZNAM IN PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI

PREDMET TUJI JEZIK NEMŠČINA
ŠTEVILO UR, RAZRED 70 UR (2 uri/teden), 7., 8., 9.
OPIS PREDMETA

TRILETNI PREDMET: učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem izbirnega predmeta lahko začne tudi kasneje, če ima ustrezno predznanje.

Zakaj se učiti nemščine?

* ker že poznamo veliko nemški besed iz televizije in našega narečja,

* ker se bomo v teh letih naučili dovolj za sporazumevanje v najbolj razširjenem materinem jeziku v Evropi,

* ker si bomo lahko našli prijatelje iz Nemčije, Avstrije in Švice ter si z njimi dopisovali v nemščini,

* ker bomo znanje lahko utrjevali in izpopolnjevali z računalniškimi programi in  s pomočjo interneta,

* ker je jezik modrecev in znanosti – večina visokih šol in znanstvenih raziskovalnih ustanov v Evropi se nahaja v nemško govorečem prostoru, kjer so odlične možnosti za študij in raziskave,

* ker je naše gospodarstvo tesno prepleteno z nemško govorečim prostorom in z dobrim znanjem nemškega jezika lahko povsod najdemo zanimiva delovna mesta.

Pri pouku bomo obravnavali teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost, igriv in ustvarjalen način: naučili se bomo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, povedati, kje smo doma, šteti, opisovati vreme in letne čase ipd. Spoznavali bomo besedišče, ki je vezano na aktualne dogodke in praznike. Prav tako ne bo šlo brez interaktivnih vaj na računalniku. Na ta način bodo učenci spoznali in utrdili besedišče, peli pesmi in širili svoje znanje tujega jezika.

Kdo se lahko odloči za učenje nemščine?

Za nemščino kot izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci, ki se nemščine že učijo ali se želijo prvič srečati z jezikom. Učenje lahko nadaljujejo vse do devetega razreda. Ključnega pomena je kontinuiteta znanja, zato je priporočljivo, da učenci procesa učenja ne prekinjajo in se ga učijo tri oz. šest let skupaj ter da imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.

PREDMET VERSTVA IN ETIKA
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1 ura/teden)

 1. razred – verstva in etika I
 2. razred – verstva in etika II
 3. razred – verstva in etika III/32 ur
OPIS PREDMETA

TRILETNI PREDMET, LAHKO TUDI KRAJŠI: učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem “prve stopnje” izbirnega predmeta lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu.

Obvezni izbirni predmet VERSTVA IN ETIKA nudi učencem možnost, da razširijo/dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih. Predmet je namenjen tako učencem, ki imajo doma (krščansko) religiozno vzgojo in obiskujejo verouk, kot pripadnikom drugih religij in tistim brez domače religiozne vzgoje in opredelitve.

Učenci bodo ocenjeni za:

-izdelavo plakata na izbrano temo in predstavitev vsebine (npr. verstva v Sloveniji), ki so jo s plakatom obravnavali,

-dramatizacijo ali igranje vlog, s čimer bodo predstavili in obravnavali izbrano problematiko (npr. reševanje nasprotij z dogovori in ne z nasiljem),

-seminarsko nalogo o izbranem vzorniku in jo predstavili sošolcem.

PREDMET RETORIKA
ŠTEVILO UR, RAZRED 32 UR (1 ura/teden), 9.
OPIS PREDMETA

ENOLETNI PREDMET, VEZAN NA RAZRED

Retorika je disciplina, ki v različnih oblikah in v različnem obsegu spremlja tako rekoč celotno človeško zgodovino. To seveda ni naključje, saj je namen in cilj retorike prav analiza ter pravilnejše in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik na vseh področjih človekovega življenja: od vsakodnevnih, na videz trivialnih razgovorov, preko medijev in vzgojno-izobraževalnega sistema (če naj navedem le dve področji), pa tja do diskurza znanosti. Povedano ali zapisano ima optimalne učinke namreč lahko le v primeru, če je govor ali zapis primerno, torej cilju oz. ciljni publiki ustrezno strukturiran. Namen retorike kot obveznega izbirnega predmeta je učence seznaniti ne le s pojmi prepričevanja in argumentiranja, temveč, po eni strani, tudi s tehnikami prepričevanja, elementi prepričevalnega postopka, dejavniki uspešnega prepričevanja, oblikami prepričevanja, strukturacijo (prepričevalnega) govora in vsestranskim obvladovanjem govorne situacije, po drugi strani pa z razliko med prepričevanjem in argumentiranjem, razlikovanjem med dobrimi in slabimi argumenti, elementi dobre argumentacije in nepravilnimi oz. nedovoljenimi argumentativnimi postopki.

Poučevanje retorike v devetem razredu devetletke tako ni samo sebi namen, temveč učence nauči predvsem samostojnega, koherentnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč pri drugih predmetih, v teku nadaljnjega izobraževanja, kakor tudi na vseh (drugih) področjih družbenega in zasebnega življenja.

PREDMET ANSAMBELSKA IGRA 
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1 ura/teden), 7., 8., 9.
OPIS PREDMETA

ENOLETNI PREDMET: učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.

Pri  predmetu Ansambelska igra učenci predvsem igrajo na Orffova, lastna in klasična glasbila. Učijo se ljudske, umetne in zabavne skladbe, pripravijo razredni, šolski ali javni nastop.

Glasbeno predznanje ni potrebno, ker bomo aktivno sodelovali po svojih zmožnostih, ocenjeval pa se bo naš napredek, pri ustvarjanju, poustvarjanju, nastopih, aktivnostih.

Značilnosti predmeta:

 • pri tem predmetu učenci predvsem igrajo na različna glasbila,
 • učijo se ljudske, umetne in zabavne skladbe,
 • pripravijo razredni, šolski ali javni nastop.

Pridobivanje ocen:

 • obvladali bomo repertoar, ki ga bomo izvajali, aktivno bomo sodelovali pri svojih zmožnostih, ocenjeval se bo naš napredek, pri ustvarjanju, poustvarjanju, nastopih, aktivnostih.
PREDMET LITERARNI KLUB 
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 ur (1 ura/teden), 7., 8., 9.
 OPIS PREDMETA

ENOLETNI PREDMET: učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.

Učenci

 • razvijajo pozitiven odnos do književnosti,
 • spoznavajo slovensko in svetovno mladinsko književnost,
 • spoznavajo druge kulture in si privzgajajo strpen odnos do njih,
 • sprejemajo in vrednotijo umetnostna besedila,
 • ustvarjalno se odzivajo na prebrano, se o prebranem pogovarjajo in utemeljujejo svoja stališča,
 • razlikujejo umetniško in trivialno književnost,
 • razumejo raznolikost besedil in jih med seboj primerjajo,
 • se seznanjajo s sodobno besedno umetnostjo (novi tiski, revije, časopisi),
 • pišejo dnevnik branja,
 • ustvarjajo doživljajska in domišljijska besedila,
 • sodelujejo na literarnih natečajih, šolskih proslavah.

Ocenjevanje: Učenci pridobijo vsaj tri ocene v šolskem letu. Ocena predstavlja učenčevo sodelovanje pri urah, sodelovanje na literarnih natečajih, izdelki, ki jih učenec naredi.

PREDMET ŠOLSKO NOVINARSTVO 
 ŠTEVILO UR, RAZRED 35 ur (1 ura/teden), 7., 8., 9.
OPIS PREDMETA ENOLETNI PREDMET: učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.

 • Predmet nadgrajuje predmet slovenščina in se navezuje na tradicijo šolskih novinarskih krožkov,
 • poteka enkrat tedensko po eno šolsko uro (35 ur pouka letno oz. 32 ur v 9. razredu),
 • delo je organizirano projektno in večinoma poteka v manjših skupinah ali v parih.

KOMU JE PREDMET NAMENJEN?

Predmet obsega veliko raziskovalnega, tudi terenskega dela, zato je namenjen vsem radovednim učencem, ki jih zanima, kaj se dogaja v bližnji in širši okolici, ter jih veseli novinarsko delo.

KAJ SE BO DOGAJALO PRI POUKU NOVINARSTVA?

 • Skupaj z učenci bomo pregledovali revije, časopise, spremljali bomo radijski in televizijski program.
 • Ustvarjali svoj časopis in v ta namen sestavili uredniško ekipo.
 • Sami bomo iskali zanimivosti, ter pisali/snemali različne novinarske prispevke (novice,
 • poročila, intervjuji, reportaže s terena …).
 • Svoje prispevke bodo učenci objavljali v lokalnem in širšem tisku, v rubrikah, ki so prirejene zanje v različnih časopisih, na šolskih spletnih straneh in nenazadnje v šolskem časopisu.
 • Obiskali bomo radijsko/časopisno hišo.
 • Poskusili bomo izvesti kakšno okroglo mizo z zanimivimi gosti.
 • Odpravili se bomo na teren po zgodbe, uganke, izštevanke in ostalo izročilo naših staršev, dedkov in babic.
 • Raziskovali bomo zvrsti jezika (sleng, naše narečje, časopisni in radijski jezik …).
 • Se naučili, kako se zbrano gradivo uredi in arhivira.
 • Pri svojem delu bomo uporabljali (se naučili uporabljati) različne tehnične pripomočke, kot so fotoaparat, kamera, računalnik, mikrofon, diktafon, seveda pa ne smemo pozabiti na svinčnik in beležko.
PREDMET LIKOVNO SNOVANJE III
ŠTEVILO UR, RAZRED 32 ur (1 ura/teden), 9.
OPIS PREDMETA

Pri obveznem izbirnem predmetu likovno snovanje, učenci dopolnjujejo spoznanja iz osnovnega programa (likovna umetnost).

Vsebina predmeta je oblikovana in prilagojena posamezni starostni stopnji učencev, učni koraki so gibljivi (fleksibilni), tako da omogočajo razvoj učenčeve likovne občutljivosti, ustvarjalnosti, estetskega in izvirnega izražanja, kritičnega vrednotenja in pozitivnega odnosa do dela in delovnih navad.

Likovno snovanje je zasnovano predvsem na praktičnem delu učenčev.

OCENE:

Ocenjujejo se likovni izdelki, ki nastanejo med poukom.

USTVARJANJE:

Pri risanju spoznajo pomen risanja za celotno likovno snovanje, pisavo in njen pomen skozi čas, njeno grafično in estetsko vrednost, seznanijo se z značilnostmi pisave in teksta pri zasnovi stripa.

Pri slikanju spoznajo barvno harmonijo in kontrast. Uporabljajo različne slikarske tehnike, in različne slikarske podlage.

Pri kiparstvu spoznajo različne materiale in načine kiparjenja, izdelajo svoj kip iz gline in s kaširanjem izdelajo uporaben predmet ali lutko.

CILJI:

Učenci razvijajo možnosti opazovanja, predstavljivosti likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije.

Z uporabo različnih materialov in orodij razvijajo likovno-izrazne zmožnosti in ustvarjalnost, zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah.

Razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov, ter stvaritev umetnikov.

 

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI PREDMETI

PREDMET RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1 ura/teden), 7.
OPIS PREDMETA

TRILETNI PREDMET, LAHKO TUDI KRAJŠI: učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem “prve stopnje” lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu.

Prenos vsebin s spleta, besedila, slik. Youtube, prenos glasbe, uporaba MP3 glasbenih datotek v svojih izdelkih, za zvonjenje na mobilnem telefonu, za poslušanje. Fotografiranje z digitalnih fotoaparatom, telefonom, tablico in uporaba fotografij. Izdelava izdelkov, ki vsebuje besedilo, slike in druge oblike predstavitve informacij, z urejevalnikom besedil.

PREDMET RAČUNALNIŠTVO: RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1 ura/teden), 8.
OPIS PREDMETA

TRILETNI PREDMET, LAHKO TUDI KRAJŠI: učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem “prve stopnje” lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu.

Kaj se bomo pri Računalniških omrežjih naučili? Prenos vsebin s spleta, besedila, slik. Youtube, prenos glasbe, uporaba MP3 glasbenih datotek v svojih izdelkih, za zvonjenje na mobilnem telefonu, za poslušanje. Fotografiranje z digitalnih fotoaparatom, telefonom, tablico in uporaba fotografij, prenos in uporaba aplikacij na Androidu (telefon, tablica). Uporabiti računalnik za izdelavo spletnih strani, ki vsebuje besedilo, slike in drugo.

PREDMET RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA
ŠTEVILO UR, RAZRED 32 UR (1 ura/teden), 9.
OPIS PREDMETA Prenos vsebin s spleta, besedila, slik. Youtube, prenos glasbe, uporaba MP3 glasbenih datotek v svojih izdelkih, za zvonjenje na mobilnem telefonu, za poslušanje. Fotografiranje z digitalnih fotoaparatom, telefonom, tablico in uporaba fotografij. Uporabiti računalnik za izdelavo računalniške predstavitve oziroma izdelka, ki vsebuje besedilo, slike, glasbo, video in mogoče še kaj.
PREDMET POSKUSI V KEMIJI
ŠTEVILO UR, RAZRED 32 UR (1 ura/teden), 9.
OPIS PREDMETA

ENOLETNI PREDMET, VEZAN NA RAZRED

Izbirni predmet poskusi v kemiji se v programu osnovne šole povezuje s splošnoizobraževalnim predmetom kemija v 8. in 9. razredu in tudi s predmetom naravoslovje v 7. razredu. Predstavlja nadgradnjo navedenih predmetov. Izbirni predmet poskusi v kemiji omogoča učencem, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. Učenci spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje: postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj in rezultatov, sposobnost osmišljanja, predstavitve opažanj in rezultatov, prepoznavanje soodvisnosti in povezovanje teorije z življenjskim okoljem. Pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji se razvijajo in poglabljajo naravoslovna pismenost, osnove znanstvenega, kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s prakso.

 PREDMET IZBRANI ŠPORT: PLES 
 ŠTEVILO UR, RAZRED  32 UR (1 ura/teden), 9.
OPIS PREDMETA ENOLETNI PREDMET: učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.

Gibalno ustvarjanje posameznika, partnerjev, skupine.

Interpretacija različnih  ritmov v povezavi z glasom in gibom.

Vaje pravilnega dihanja in sproščanja.

Ljudski plesi izbranih slovenskih pokrajin.

Družabni plesi svetovnega plesnega programa

Standardni plesi (valčki, osnovne slike in kombinacije standardnih  Latinsko-ameriški plesni program Samba, cha cha cha, Rumba, Salsa, Jive,  Osnove rokenrola, nekaterih disko in skupinskih plesov. Elementi sodobnega plesa in džeza: pozicije, kombinacije v prostoru, skoki, povezani v lažjo koreografijo)

Pantomima, različne oblike sproščanja.

Joga.

Svetovni plesi seminarske naloge

Različne oblike aerobike.

Četvorka

Priprava programa za valeto

Ogled plesne predstave

 PREDMET  IZBRANI ŠPORT: NOGOMET
 ŠTEVILO UR, RAZRED   32 UR (1 ura/teden), 9.
 OPIS PREDMETA

ENOLETNI PREDMET: učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.

Nogomet velja za eno od najpopularnejših športnih iger. Zanj se navdušujejo po vsem svetu. Igrati ga je mogoče tudi na manjših površinah, z manjšim številom sodelujočih. Mali nogomet, ki ga igramo v šoli, se izvaja  na rokometnem igrišču. Primeren je za oba spola. Igro delimo v fazo napada in branjenja.

 PREDMET ŠPORT ZA SPROSTITEV 
 ŠTEVILO UR, RAZRED   35 UR (1 ura/teden), 7.
OPIS PREDMETA

ENOLETNI PREDMET: učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.

Pri predmetu se bodo učenci srečali s športnimi vsebinami, ki jih je pri rednih urah športne vzgoje težje realizirati.  Spoznali bodo tudi nove športne panoge in vsebine.

PREDMET ŠPORT ZA ZDRAVJE
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1 ura/teden), 8.
OPIS PREDMETA

ENOLETNI PREDMET: učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.

Pri predmetu se bodo učenci srečali s športnimi vsebinami, ki jih je pri rednih urah športne vzgoje težje realizirati.  Spoznali bodo tudi nove športne panoge in vsebine.

PREDMET OBDELAVA GRADIV: LES
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1 ura/teden), 7., 8.
OPIS PREDMETA

ENOLETNI PREDMET: učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.

Predmet lahko obiskujejo učenci eno, dve ali vsa tri leta. Vsebinsko se programi posameznega razreda povežejo na predmet tehnika in tehnologija in so prilagojeni otrokovim sposobnostim. Zajemajo poznavanje, analizo in uporabo gradiv, ki jih učenec v predvideni starosti že lahko obdeluje. Učitelji spodbujajo nastanek takšnih izdelkov, ki so sestavljeni iz različnih gradiv. Izdelki morajo biti uporabni, ali zabavni, ali obogatijo mladostnikovo okolje (sobo, delovno mizo, stanovanje …). Dobri izdelki prinašajo s seboj nove dimenzije v zaznavanje sveta, spodbujajo k gibanju v naravnem okolju in k družabnosti, vzbujajo radovednost in spodbujajo k natančnejšemu opazovanju okolice, proučevanju naravnih zakonitosti. Pomembno je tudi, da so izdelki zasnovani tako, da omogočajo nadgradnjo, izboljšanje funkcionalnosti, dodelavo likovne podobe. Težimo k temu, da bi pri izbirnem predmetu obdelave gradiv čim več izdelkov nastalo po zamislih učencev, na podlagi projektnega dela.

Učenci spoznavajo gradiva ob oblikovanju in izdelavi predmetov. Na ta način spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti gradiv, izbirajo ustrezna orodja in stroje. Svoj izdelek primerjajo z izdelki sošolcev in podobnimi, ki so profesionalno izdelani. Ovrednotijo funkcionalnost in estetsko vrednost svojega izdelka. Ob obdelavi gradiv, se naučijo tudi pravilno poimenovati in varno uporabljati posamezna orodja, stroje, lepila, premaze in spojne elemente. Ob načrtovanju si krepijo ustvarjalno samozavest, prostorske predstave, zbirajo in uporabljajo pridobljena znanja z različnih področij. Ob izdelavi se učenci navajajo na delo v skupini (sodelovanje, razdeljevanje vlog, prevzem odgovornosti, nudenje pomoči in prednosti, uveljavljanje svoje zamisli …). Pridobijo si izkušnje iz resničnega sveta, urijo motoriko rok in telesa. Z uspešnim delom in končanim izdelkom oblikujejo pozitivno samopodobo.

 PREDMET OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI 
 ŠTEVILO UR, RAZRED  35 UR (1 ura/teden), 8.
 OPIS PREDMETA

 ENOLETNI PREDMET: učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.

Predmet lahko obiskujejo učenci eno, dve ali vsa tri leta. Vsebinsko se programi posameznega razreda povežejo na predmet tehnika in tehnologija in so prilagojeni otrokovim sposobnostim. Zajemajo poznavanje, analizo in uporabo gradiv, ki jih učenec v predvideni starosti že lahko obdeluje. Učitelji spodbujajo nastanek takšnih izdelkov, ki so sestavljeni iz različnih gradiv. Izdelki morajo biti uporabni, ali zabavni, ali obogatijo mladostnikovo okolje (sobo, delovno mizo, stanovanje …). Dobri izdelki prinašajo s seboj nove dimenzije v zaznavanje sveta, spodbujajo k gibanju v naravnem okolju in k družabnosti, vzbujajo radovednost in spodbujajo k natančnejšemu opazovanju okolice, proučevanju naravnih zakonitosti. Pomembno je tudi, da so izdelki zasnovani tako, da omogočajo nadgradnjo, izboljšanje funkcionalnosti, dodelavo likovne podobe. Težimo k temu, da bi pri izbirnem predmetu obdelave gradiv čim več izdelkov nastalo po zamislih učencev, na podlagi projektnega dela.

Učenci spoznavajo gradiva ob oblikovanju in izdelavi predmetov. Na ta način spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti gradiv, izbirajo ustrezna orodja in stroje. Svoj izdelek primerjajo z izdelki sošolcev in podobnimi, ki so profesionalno izdelani. Ovrednotijo funkcionalnost in estetsko vrednost svojega izdelka. Ob obdelavi gradiv, se naučijo tudi pravilno poimenovati in varno uporabljati posamezna orodja, stroje, lepila, premaze in spojne elemente. Ob načrtovanju si krepijo ustvarjalno samozavest, prostorske predstave, zbirajo in uporabljajo pridobljena znanja z različnih področij. Ob izdelavi se učenci navajajo na delo v skupini (sodelovanje, razdeljevanje vlog, prevzem odgovornosti, nudenje pomoči in prednosti, uveljavljanje svoje zamisli …). Pridobijo si izkušnje iz resničnega sveta, urijo motoriko rok in telesa. Z uspešnim delom in končanim izdelkom oblikujejo pozitivno samopodobo.

 PREDMET OBDELAVA GRADIV: KOVINE
ŠTEVILO UR, RAZRED 32 UR (1 ura/teden), 8., 9.
OPIS PREDMETA

 ENOLETNI PREDMET: učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.

Predmet lahko obiskujejo učenci eno, dve ali vsa tri leta. Vsebinsko se programi posameznega razreda povežejo na predmet tehnika in tehnologija in so prilagojeni otrokovim sposobnostim. Zajemajo poznavanje, analizo in uporabo gradiv, ki jih učenec v predvideni starosti že lahko obdeluje. Učitelji spodbujajo nastanek takšnih izdelkov, ki so sestavljeni iz različnih gradiv. Izdelki morajo biti uporabni, ali zabavni, ali obogatijo mladostnikovo okolje (sobo, delovno mizo, stanovanje …). Dobri izdelki prinašajo s seboj nove dimenzije v zaznavanje sveta, spodbujajo k gibanju v naravnem okolju in k družabnosti, vzbujajo radovednost in spodbujajo k natančnejšemu opazovanju okolice, proučevanju naravnih zakonitosti. Pomembno je tudi, da so izdelki zasnovani tako, da omogočajo nadgradnjo, izboljšanje funkcionalnosti, dodelavo likovne podobe. Težimo k temu, da bi pri izbirnem predmetu obdelave gradiv čim več izdelkov nastalo po zamislih učencev, na podlagi projektnega dela.

Učenci spoznavajo gradiva ob oblikovanju in izdelavi predmetov. Na ta način spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti gradiv, izbirajo ustrezna orodja in stroje. Svoj izdelek primerjajo z izdelki sošolcev in podobnimi, ki so profesionalno izdelani. Ovrednotijo funkcionalnost in estetsko vrednost svojega izdelka. Ob obdelavi gradiv, se naučijo tudi pravilno poimenovati in varno uporabljati posamezna orodja, stroje, lepila, premaze in spojne elemente. Ob načrtovanju si krepijo ustvarjalno samozavest, prostorske predstave, zbirajo in uporabljajo pridobljena znanja z različnih področij. Ob izdelavi se učenci navajajo na delo v skupini (sodelovanje, razdeljevanje vlog, prevzem odgovornosti, nudenje pomoči in prednosti, uveljavljanje svoje zamisli …). Pridobijo si izkušnje iz resničnega sveta, urijo motoriko rok in telesa. Z uspešnim delom in končanim izdelkom oblikujejo pozitivno samopodobo.

 PREDMET RASTLINE IN ČLOVEK 
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1 ura/teden), 7., 8., 9.
OPIS PREDMETA

 ENOLETNI PREDMET: učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.

Pri izbirnem predmetu RASTLINE IN ČLOVEK učenci poglobijo in razširijo spoznanje o soodvisnosti živali od rastlin. S tem spoznavajo tudi pomen rastlin v človekovem življenju in izoblikujejo pozitiven odnos do njih. Učencem so vedno bolj zanimive živali, ki kažejo podobne reakcije kot človek. Rastline ne kažejo takih reakcij ( se ne gibljejo, oglašajo itd.), zato so za učence tudi manj zanimive. Izbirni predmet ima namen poudariti in spoznati, kako pomembna je ta življenjska oblika in kako pomembno je prav varovanje rastlin in njihovih življenjskih okolij. Hkrati naj bi učenci spoznali, da spremljajo rastline človeka že od njegovega nastanka – da so mu bile od vedno posreden ali neposreden vir hrane, zdravja, zaščite itd.

Prav zaradi njihove uporabnosti je človek mnoge od njih prenesel v svoj dom ali v njegovo bližino – mnoge je z umetnim izborom spremenil, jih požlahtnil in vzgojil številne nove sorte.

Pri tem izbirnem predmetu spoznavajo učenci različne rastline in njihovo uporabno vrednost, pa tudi njihovo ogroženost. Spoznajo, da je veliko rastlin v Sloveniji ogroženih zaradi človekovega nerazumnega delovanja. Spoznajo, da pomeni ogrožanje in propadanje vrst tudi siromašenje narave in okolja.

Vse to bodo učenci spoznali s projektnim delom, terenskim delom  in laboratorijskim delom.

PREDMET SODOBNA PRIPRAVA HRANE
ŠTEVILO UR, RAZRED 35 UR (1 ura/teden), 7., 8., 9.
OPIS PREDMETA

ENOLETNI PREDMET: učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.

Pri izbirnem predmetu učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavajo načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in v posebnih razmerah.

Učenci:

 • razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje O lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja;
 • nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu gospodinjstvo;
 • poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah;
 • razvijajo individualno ustvarjalnost.

Predvsem pa je veliko praktičnega dela – kuhanja.

PREDMET ELEKTROTEHNIKA
ŠTEVILO UR, RAZRED 32 UR (1 ura/teden), 9.
OPIS PREDMETA

Elektrotehnika je enoletni tehnični izbirni predmet pri katerem učenci pridobivajo temeljna spoznanja o proizvodnji, prenosu in porabi električne energije.

Spoznajo možnosti pridobivanja električne energije s klasičnimi in alternativnimi viri in jih preskusijo z modeli. Načrtujejo in izdelajo različne modele električnih naprav s sestavljankami.

Pri spoznavanju porabnikov gradijo delujoče modele oziroma uporabne predmete.

Pridobljeno znanje povežejo z drugimi naravoslovno-tehničnimi vsebinami (TIT, FIZ, KEM, BIO, GOS). Razvijajo sposobnost za delo v skupini in sposobnost samostojnega reševanja problemov.

Spoznavajo poklice s področja elektrotehnike in sposobnosti, ki so zanje potrebne, ter se motivirajo za prihodnje poklicno delo na področju elektrotehnike.

Pouk je organiziran v ustrezno opremljeni tehnični delavnici. Praktično delo je prevladujoča oblika pouka. Posebna pozornost je namenjena varnemu delu.

 

 

Zaradi še neizoblikovane  kadrovske zasedbe za naslednje šol. l., bomo učitelje, ki bodo poučevali obvezne in neobvezne izbirne predmete predstavili naknadno.

Dostopnost