šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Šolska prehrana

 

Učencem ponujamo v šoli dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Popoldanska malica se pripravlja le za učence, ki so vključeni v oddelek podaljšanega bivanja.
Vsi učenci malicajo po drugi šolski uri, od 9.25 do 9.40. Kuhinja je za kosila odprta od 11.35 do 13.30.

Šolsko malico lahko odjavite do 8. ure zjutraj po telefonu na tel. številko 301 91 11 (Nevenka Šinigoj) ali po e pošti: os.dornberk@guest.arnes.si.

Cena malice je 0,80 €/dan. Za prejemnike subvencije je malica brezplačna.

Kosilo lahko do 8. ure zjutraj odjavite ali naročite za vsak dan posebej ali za več dni hkrati.

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 43/2010) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010 in 40/2011) in Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012).

 

Uveljavitev dodatne subvencije za malico ali subvencije za kosilo

Malica
31. 5. 2012 je začel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki na področju subvencioniranja šolske prehrane uvaja nekaj pomembnih novosti. Zakon v 141. členu določa, da je od 1. septembra 2012 dalje do splošne subvencije upravičen samo tisti učenec, ki mu je z odločbo centra za socialno delo priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice. To pomeni, da bodo imeli brezplačno malico tisti učenci, ki jim bo center za socialno delo izdal odločbo o priznani pravici do 1/3 dodatne subvencije. Ostali bodo plačali malico v celoti.

Starši učencev, ki želijo uveljavljati dodatno subvencijo za malico, to storijo na pristojnih centrih za socialno delo, na obrazcu, ki ga predpisuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ta določa, da so do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice upravičeni tisti, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo znaša do 42 % neto povprečne plače. V izjemnih primerih lahko center za socialno delo upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče. Subvencijo za malico lahko ne glede na kriterij dobijo tudi učenci v rejništvu oziroma prosilci za azil.

Kosilo
Za socialno najbolj ogrožene učence država zagotavlja še sredstva za subvencioniranje kosila v vrednosti cene kosila. Učenci, ki želijo uveljavljati subvencijo za kosilo, to storijo na pristojnih centrih za socialno delo, na obrazcu, ki ga predpisuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Subvencija za kosilo pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto povprečne plače. V izjemnih primerih lahko center za socialno delo upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče.

Prejete položnice je potrebno plačati v 15 dneh po prejemu, sicer se s prvim dnem naslednjega meseca učencu prekine šolska prehrana.

Šolsko prehrano načrtujejo in spremljajo: vodja kuhinje Aleksander Skrt, predstavniki pedagogov iz posameznih enot in vodja šolske prehrane Dragica Vidmar.

 

Dostopnost