šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

OPISI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

PREDMET

ŠPORT ZA SPROSTITEV 

ŠT. UR/teden 1 RAZRED 7. Fantje in dekleta TRAJANJE predmeta enoletni

 

OPIS PREDMETA

Pri predmetu se bodo učenci srečali s športnimi vsebinami, ki jih je pri rednih urah športne vzgoje težje realizirati. Prav tako se bomo pripravljali na športna tekmovanja. Srečali se bomo z igrami  z žogo: košarko, nogometom, odbojko in rokometom. Spoznali bodo tudi nove športne panoge in vsebine kot so:  pohodništvo, plavanje, streljanje z zračno puško, kolesarjenjem in rolanjem.
PREDMET

ŠPORT ZA ZDRAVJE 

ŠT. UR/teden 1 RAZRED 8. Fantje TRAJANJE predmeta enoletni

 

OPIS PREDMETA

Pri predmetu se bodo učenci srečali s športnimi vsebinami, ki jih je pri rednih urah športne vzgoje težje realizirati. Spoznali bodo tudi nove športne panoge in vsebine kot so: splošna kondicijska priprava, dolgotrajnejši tek  v naravi, pohodništvo, plavanje, kolesarjenje in badmintonom.

Srečali se bomo z igrami  z žogo: košarko, nogometom, obojko, rokometom in hokejem. 

PREDMET

IZBRANI ŠPORT NOGOMET 

ŠT. UR/teden 1 RAZRED 9. fantje TRAJANJE predmeta enoletni

 

OPIS PREDMETA

Nogomet velja za eno od najpopularnejših športnih iger. Zanj se navdušujejo po vsem svetu. Igrati ga je mogoče tudi na manjših površinah, z manjšim številom sodelujočih. Mali nogomet, ki ga bomo igrali v šoli, bo potekal z elementi: izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov,  z  elementi vadbe skupinske taktike v napadu in obrambi, seznanili se bodo z pravili in s sodniški znaki  sojenja.
PREDMET

LJUDSKI PLESI 

ŠT. UR/teden 1 RAZRED 8.,9. dekleta TRAJANJE predmeta enoletni

 

OPIS PREDMETA

Učenke bodo spoznale: zgodovino plesa, gibalno ustvarjalnico posameznika, partnerjev, skupine, interpretacijo različnih  ritmov v povezavi z glasom in gibom, ljudske plese izbranih slovenskih pokrajin, družabne plese svetovnega plesnega programa, standardne plese (valčki, foxtrot in kombinacije Latinsko-ameriškega plesnega programa, Samba, cha cha cha, Rumba, Salsa, Jive, osnove rokenrola, nekaterih disko in skupinskih plesov). Srečale se bodo z elementi sodobnega plesa in džeza: pozicije, kombinacije v prostoru, povezani v lažjo koreografijo, različne oblike sproščanja z Jogo , različne oblike aerobike.

Odplesali bomo tudi Četvorko in se pripravljali na  program za valeto. Ogledalo pa si bomo tudi plesno predstavo.

PREDMET

 LIKOVNO SNOVANJE

ŠT. UR/teden 1 RAZRED  7., 8., 9. TRAJANJE predmeta Enoletni, vezani na razred

 

OPIS PREDMETA

Likovno snovanje I. (7. razred)

Likovno snovanje II. (8. razred)

Likovno snovanje III. (9. razred)                                                                   

Pri obveznem izbirnem predmetu likovno snovanje, učenci dopolnjujejo spoznanja iz osnovnega programa (likovna umetnost).

Vsebina predmeta je oblikovana in prilagojena posamezni starostni stopnji učencev, učni koraki so gibljivi (fleksibilni), tako da omogočajo razvoj učenčeve likovne občutljivosti, ustvarjalnosti, estetskega in izvirnega izražanja, kritičnega vrednotenja in pozitivnega odnosa do dela in delovnih navad.

Likovno snovanje je zasnovano predvsem na praktičnem delu učenčev.

OCENE:

Ocenjujejo se likovni izdelki, ki nastanejo med poukom.
USTVARJANJE:

Pri risanju spoznajo pomen risanja za celotno likovno snovanje, pisavo in njen pomen skozi čas, njeno grafično in estetsko vrednost, seznanijo se z značilnostmi pisave in teksta pri zasnovi stripa.

Pri slikanju spoznajo barvno harmonijo in kontrast. Uporabljajo različne slikarske tehnike, in različne slikarske podlage.

Pri kiparstvu spoznajo različne materiale in načine kiparjenja, izdelajo svoj kip iz gline in s kaširanjem izdelajo uporaben predmet ali lutko.

CILJI:

Učenci razvijajo možnosti opazovanja, predstavljivosti likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije.

Z uporabo različnih materialov in orodij razvijajo likovno-izrazne zmožnosti in ustvarjalnost, zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah.

Razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov, ter stvaritev umetnikov.

PREDMET

Obdelava gradiv – les

ŠT. UR/teden 1

RAZRED

 

7- 8 TRAJANJE predmeta 1 leto

 

OPIS PREDMETA

Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv: les učenci napravijo sintezo znanj in veščin s področja obdelave gradiv, ki so jih pridobili v 6. razredu pri predmetu tehnika in tehnologija in v nižjih razredih. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga kombiniramo z drugimi: papirna gradiva, usnje, slama, mehka `ica ipd. Ko bodo učenci pri predmetu tehnika in tehnologija spoznali umetne snovi, naj `e načrtujejo izdelke, ki bodo vsebovali tudi te. Orodja in obdelovalni postopki so praviloma ročni. Od strojev uporabijo le vibracijsko `ago, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik. Uvedemo nekatere nove obdelovalne postopke (prebijanje, kaširanje …). V učne enote so vključeni elementi ekonomike, organizacije dela in planiranja proizvodnje. Izdelki so uporabni. Pri delu učenci samostojno uporabljajo priročnike in druge vire informacij. Iščejo lastne rešitve pri konstruiranju predmetov, določanju delovnih postopkov ter organizaciji delovnega mesta in proizvodnega procesa. Pouk je organiziran v ustrezno opremljenih šolskih delavnicah. Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah. Posebna pozornost je namenjena varstvu pri delu.
PREDMET

Elektrotehnika

ŠT. UR/teden 1 RAZRED 9. TRAJANJE predmeta 1 leto

 

OPIS PREDMETA

Elektrotehnika je enoletni tehnični izbirni predmet pri katerem učenci pridobivajo temeljna spoznanja o proizvodnji, prenosu in porabi električne energije.

Spoznajo možnosti pridobivanja električne energije s klasičnimi in alternativnimi viri in jih preskusijo z modeli. Načrtujejo in izdelajo različne modele električnih naprav s sestavljankami.

Pri spoznavanju porabnikov gradijo delujoče modele oziroma uporabne predmete.

Pridobljeno znanje povežejo z drugimi naravoslovno-tehničnimi vsebinami (TIT, FIZ, KEM, BIO, GOS). Razvijajo sposobnost za delo v skupini in sposobnost samostojnega reševanja problemov.

Spoznavajo poklice s področja elektrotehnike in sposobnosti, ki so zanje potrebne, ter se motivirajo za prihodnje poklicno delo na področju elektrotehnike.

Pouk je organiziran v ustrezno opremljeni tehnični delavnici. Praktično delo je prevladujoča oblika pouka. Posebna pozornost je namenjena varnemu delu.

Učenci in učenke lahko izberejo predmet Elektrotehnika  v 9. razredu.

 

PREDMET

Obdelava gradiv – umetne snovi

ŠT. UR/teden 1 RAZRED 8. TRAJANJE predmeta 1 leto

 

OPIS PREDMETA

Pri tem predmetu obdelujemo predvsem umetne snovi, z njimi pa še druga gradiva, ki so potrebna za izdelavo predmetov, kot so: usnje, tekstil, slama, papirna in lesna gradiva, lahko pa tudi mehkejša kovinska gradiva v obliki pločevine in žice. Pri izdelavi predmetov lahko učenci uporabijo tudi električni spajkalnik in grelnik z vročim zrakom. Izdelki morajo biti načrtovani in izdelani na desetinko milimetra natančno. Eden od izdelkov naj nastane z delitvijo dela. Poleg obrtniškega učenci spoznajo tudi industrijski način proizvodnje. Spoznajo nastanek in lastnosti kompozitnih gradiv. Pri delu učenci samostojno uporabljajo priročnike in druge vire informacij. Iščejo lastne rešitve pri konstruiranju predmetov ter sodelujejo pri organizaciji delovnega mesta in proizvodnega procesa. Konstruirajo in oblikujejo uporabne in dekorativne predmete tako, da uporabijo znanja, ki so jih pridobili pri predmetu tehnika in tehnologija ter znanja iz naravoslovnih predmetov (fizika, kemija, zemljepis itd.). V učne enote so vključeni elementi organizacije dela, planiranja proizvodnje in ekonomike. Pouk je organiziran v ustrezno opremljenih šolskih delavnicah. Posebna pozornost je namenjena varstvu pri delu. Cilji in vsebine se lahko povezujejo in dopolnjujejo s cilji in vsebinami tehničnih in
PREDMET

Obdelava gradiv – kovine

ŠT. UR/teden 1 RAZRED 8., 9. TRAJANJE predmeta 1 leto

 

OPIS PREDMETA

Pri tem predmetu so učenci dovolj zreli, da se lotijo struženja lesa ali trše umetne snovi na ročni lesni stružnici. Spoznajo jeklo in ga preoblikujejo s hladnim kovanjem. Lahko ga tudi termično obdelajo. Spoznajo emajliranje ali podobno površinsko zaščito s pečenjem v peči. Izdelki morajo vsebovati sintezo znanj, ki so jih pridobili pri tehniki in tehnologiji z znanji drugih naravoslovnih pa tudi družboslovnih predmetov. Učenci se seznanjajo s poklici v tehničnih panogah obrti in industrije. V učne enote so vključeni elementi ekonomike, organizacije dela in planiranja proizvodnje. Pri delu samostojno uporabljajo priročnike in druge vire informacij. Učenci pri delu iščejo lastne rešitve pri konstrukciji predmetov, določanju delovnih postopkov ter organizaciji delovnega mesta in proizvodnega procesa. Spoznajo nekatere tipične primere obdelovalnih strojev in način njihovega krmiljenja. Pomemben je prestop na višjo raven pri načrtovanju izdelka. Upoštevajo tudi kulturna, etnološka in ekološka izhodišča. Pouk je organiziran v ustrezno opremljenih šolskih delavnicah. Posebna pozornost je namenjena varstvu pri delu. Šola se lahko povezuje z delovnimi organizacijami v šolskem okolju in se z njimi dogovarja za strokovno in materialno pomoč.
PREDMET

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

ŠT. UR/teden 2 RAZRED 7.- 9. TRAJANJE predmeta 3 leta

 

OPIS PREDMETA

 

Učencii bodo pri obveznem izbirnem predmetu NEMŠČINA poglabljali in nadgrajevali učno snov iz prejšnjih let. Pri pouku bomo uporabljali spletne aplikacije in kvize ter sodelovali v projektu Inovativna pedagogika. Pri učenju slovnice in besedišča bomo izdelali lastne didaktične pripomočke ter jih vključili v spoznavanje in utrjevanje učne snovi. Ustvarjali bomo zgodbe s pomočjo lastnih videoposnetkov in spletnih stripov. V pouk bomo vključili razne zgodbe, članke in intervjuje ter tako  utrjevali slušne in bralne spretnosti. Poudarek bo na komunikaciji v nemščini ter na sporazumevalnih zmožnostih. Delo bo potekalo individualno, v dvojicah in skupinsko, učenci bodo vrednotili svoje znanje in znanje svojih vrstnikov po načelih formativnega spremljanja.

 

PREDMET

ANSAMBELSKA IGRA

ŠT. UR/teden 1 RAZRED 7., 8., 9. TRAJANJE predmeta 1 leto

 

OPIS PREDMETA

 Pri predmetu Ansambelska igra učenci predvsem igrajo na različna Orffova, lastna in klasična glasbila. Učijo se ljudske, umetne in zabavne skladbe ter pripravijo razredni, šolski ali javni nastop.

Osrednji cilji:

–  naučijo se pravilne tehnike igranja na različna glasbila,

–  estetsko poustvarijo izbrane skladbe,

–  improvizirajo in so ustvarjalni.

Glasbeno predznanje ni potrebno, ker bomo aktivno sodelovali po svojih zmožnostih, ocenjeval pa se bo napredek pri ustvarjanju, poustvarjanju, nastopih in drugih aktivnostih.

PREDMET

ŠOLSKO NOVINARSTVO

ŠT. UR/teden 1 RAZRED 7., 8., 9. TRAJANJE predmeta enoletni

 

OPIS PREDMETA

Šolsko novinarstvo kot izbirni predmet nadgrajuje delo pri pouku slovenščine in se navezuje na tradicijo novinarskih krožkov.

Namenjen je učenkam in učencem, ki jih veseli raziskovalno, terensko delo, so zgovorni, radovedni in pozorni na dogajanje v svoji bližnji in širši okolici.

Z učenci se bomo odpravili na ogled in spoznavanje novinarskega poklica v televizijsko hišo, kjer bodo od blizu spoznali delo in potek nastajanja televizijskih prispevkov. Preizkusili se bodo lahko v delavnici, kjer bodo v vlogi pravih voditeljev oddaj, novinarjev na terenu zasnovali svojo lastno oddajo. Tako bodo od blizu in na lastni koži začutili značilnosti novinarskega poklica vezanega na delo v televizijski prav tako pa tudi časopisni in radijski hiši.

Učenci novinarji bodo spremljali dogajanje v časopisih, revijah, na spletu in se lotili priprave gradiva ter izdelave šolskega časopisa, za katerega bodo sami zbrali aktualne novice, poročali bodo o dogajanju, pripravili intervjuje z zanimivimi osebami, okrogle mize, vsebine, ki bodo zanimive za vse, mlajše in starejše učence ter ostale bralce. Učenci in učenke se bodo učili tudi kritičnega vrednotenja prispevkov in se učili ustreznega pristopa ter priprave nanjo. V sklopu svojega dela bodo raziskovali tudi jezik (knjižna slovenščina, narečja) ter se učili arhiviranja zbranih podatkov.

Pri samem pouku je predvideno povezovanje z računalništvom, multimedijo ter ostalimi predmetnimi področji.

PREDMET

RETORIKA

ŠT. UR/teden

1

 

RAZRED 9. TRAJANJE predmeta Enoletni, vezan na razred

 

OPIS PREDMETA

Retorika je namenjena učenkam in učencem zaključnega razreda osnovne šole, ki imajo veselje do javnega nastopanja, sodelovanja na javnih dogodkih, prireditvah.

Učenci in učenke se bodo pri predmetu retorike seznanili s pojmi prepričevanja in argumentiranja. Spoznali bodo različne  tehnike prepričevanja, elemente prepričevalnega postopka, dejavnike uspešnega prepričevanja, različne oblike prepričevanja ter vsestransko obvladovanje govorne situacije.

Delo bo temeljilo predvsem na učenju samostojnega, koherentnega in kritičnega oblikovanja, izražanja stališč, mnenj, premagovanju treme ter kritičnemu vrednotenju nastopov sošolcev in znanih govorcev. Učenci se bodo naučili ločevati med prepričevanjem in argumentiranjem (dobri in slabi argumenti).

Veliko se bomo pogovarjali, nastopali in se učili različnih veščin glede na situacije, v katerih se govorec nahaja. Seznanili se bomo z  razvojem retorike/govorništva skozi čas, spoznavali bomo tudi tehnike in načine različnih govorcev/retorikov, sodobnih govorniških šol (npr. šola zakoncev Baš). Vsebine in oblike dela bodo prilagojene interesom in sposobnostim učencev, vsi skupaj pa se bomo trudili, da se posameznik skozi šolsko leto izoblikuje v samozavestnega in samostojnega govorca.

PREDMET

LITERARNI KLUB

ŠT. UR/teden 1 RAZRED 7., 8., 9. TRAJANJE predmeta

enoletni

 

 

OPIS PREDMETA

Literarni klub je kot izbirni predmet namenjen učencem zadnje triade, ki si želijo poglobljenih razmišljanj ter razširitev sposobnosti in znanj v okviru predmeta slovenščina. Pri načrtovanju dela bodo upoštevani interesi učencev in uravnoteženost področij umetnostnega in neumetnostnega jezika.

Literarni klub se povezuje z drugimi predmeti in področji (šolsko novinarstvo, tujim jeziki, družboslovni predmeti) in ga lahko obravnavamo glede na dve podtemi, to sta branje in ustvarjanje leposlovnih besedil.

Spoznavali bomo različne metode branja (dnevniki branja), se učili besedila brati doživeto, interpretativno (označevanje v besedilih), ob pomoči in iskanju dodatnega gradiva pa se bomo trudili prebrana besedila tudi razlagati in razumeti. Svoje poznavanje bodo učenci poglobili ob iskanju gradiva, zapisov o delu in o avtorjih (spremne besede z razlago).

Učenci se bodo na tak način srečali z različnimi besedili ter navodili za leposlovno pisanje (kako napisati dober spis, členitev spisa, aktualizacija …), ki nekaterim pogosto povzroča težave.

V sklopu izbirnega predmeta bo potekalo tudi skupno branje in razlaganje besedil za tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo tekmovanje in ostala tekmovanja, literarne natečaje. Učenci in učenke bodo z branjem in ustvarjanjem leposlovnih besedil širili in poglabljali svoj besedni zaklad, svojo splošno razgledanost in nenazadnje tudi lastno razmišljanje o določenih stvareh.

PREDMET

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

ŠT. UR/teden 35 RAZRED 7., 8., 9. TRAJANJE predmeta 1 leto

 

OPIS PREDMETA

Razvijajo sposobnost uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja. Razvijajo individualno ustvarjalnost.

Ključni cilji predmeta:

–       sintetizirajo priporočila zdrave prehrane

–       uporabljajo pravilen ritem prehranjevanja

–       analizirajo pomen hranljivih snovi za zdravje človeka

–       usvajajo kriterije kakovosti živil in jedi

–       spoznajo tehnološke postopke priprave jedi z vidika ohranjanja hranilne vrednosti

–       usvajajo načine priprave živil

–       uporabljajo dobre prehranske navade

–       analizirajo lastne prehranske navade

PREDMET

POSKUSI V KEMIJI

ŠT. UR/teden 32 RAZRED 9. TRAJANJE predmeta 1 leto

 

OPIS PREDMETA

Izbirni predmet Poskusi v kemiji omogoča učencem, da utrdijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. Obsega naslednje vsebine: Kemikalije in laboratorijski pribor, Pomembnejši kemiki, Oznake za kemikalije, Zaščitna sredstva, Laboratorijske tehnike in operacije, Kemijska analiza, …

Pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji se razvija in poglablja naravoslovna pismenost, osnove znanstvenega in kompleksnega mišljenja, različne spretnosti veščine ter povezovanje teorije s prakso.

Ključni cilji predmeta:

–       utrdijo  in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela

–       razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, eksperimentiranje in raziskovanje

–       urijo se v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega eksperimentalnega dela

–       usvojijo postopke eksperimentiranja

 

PREDMET

RASTLINE IN ČLOVEK

ŠT. UR/teden 35 RAZRED 7., 8., 9. TRAJANJE predmeta 1 leto

 

OPIS PREDMETA

Izbirni predmet Rastline in človek se povezuje in nadgrajuje Naravoslovje 7 ter Biologijo 8 in 9. Učenci povezujejo teorijo in prakso. Učne metode težijo k izkušenjskemu znanju in aktivnemu delu učencev.

Ključni cilji predmeta:

–       razširijo spoznanje o soodvisnosti rastlin in živali

–       spoznajo na kakšne načine človek uporablja rastline

–       spoznajo pomen rastlin v človekovi prehrani

–       spoznajo najpogostejše rastline v svoji okolici

–       spoznajo zdravilne rastline in iz njih pripravijo različne pripravke

–       spoznajo osnovne krmne in industrijske rastline doma in v svetu

–       spoznavajo okrasne rastline

PREDMET

Računalništvo (Urejanje besedil; Računalniška omrežja; Multimedija) 

ŠT. UR/teden 1 ura RAZRED 7. – 9. razred TRAJANJE predmeta

Triletni (lahko tudi krajši)

 

 

OPIS PREDMETA

Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju. Učenci in učenke lahko izberejo predmet v tretjem triletju, to je v 7., 8. in⁄ali 9. razredu. Pri izbirnem predmetu računalništvo – urejanje besedil pridobijo učenci in učenke osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika, pri predmetu računalniška omrežja in multimedija pa se ta znanja spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo. Ves čas izobraževanja je v ospredju aktivna vloga učencev in učenk in njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Skupinsko delo, problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost učencev in učenk ter upoštevanje njihovih idej, individualizacija, vključevanje različnih socialnih aktivnosti, povezovanje med predmeti, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, šolami in ustanovami ter razvijanje različnih strategij mišljenja so osnovne oblike dela pri predmetu. Pri tem se razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja z namenom, da se zagotovi razumno in samozavestno odločanje učencev in učenk v novih ter nepredvidljivih situacijah.
PREDMET

VERSTVA IN ETIKA

ŠT. UR/teden 1 RAZRED 7., 8., 9. TRAJANJE predmeta Triletni, lahko tudi krajši

 

OPIS PREDMETA

Obvezni izbirni predmet VERSTVA IN ETIKA nudi učencem možnost, da razširijo/dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih.

Predmet je namenjen tako učencem, ki imajo doma (krščansko) religiozno vzgojo in obiskujejo verouk, kot pripadnikom drugih religij in tistim brez domače religiozne vzgoje in opredelitve.

7. razred

Obvezne teme:

·         Verstva sveta,

·         Krščanstvo,

·         Islam,

·         Budizem

Izbirne teme:

·         Judovstvo

·         Azijska verstva

·         Tradicionalne religije

·         Nova religiozna gibanja

·         Reševanje nasprotji, nasilje, narava

8. razred

Obvezne teme:

 • Ljudje in verstva
 • Religije (simboli, obredi …)
 • Življenjska vodila religij

·         Svoboda, vest, odgovornost

Izbirne teme:

 • Skupnosti
 • Magija, okultizem, religija
 • Egocentričnost, solidarnost

·         Sanje, želje, razočaranja

9. razred

Obvezne teme:

 • Biblija (Stara in Nova zaveza)
 • Zahodna civilizacija
 • Religija

·         Vprašanje smisla življenja

Izbirne teme:

 • Verske vojne in nestrpnosti
 • Znanost in verska prepričanja

·         Ateizem, humanizem

 

Dostopnost